István Jakab: „Un număr mare de operatori economici intră în incapacitate de plată şi nu își mai achită obligațiile către stat“ - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

István Jakab: „Un număr mare de operatori economici intră în incapacitate de plată şi nu își mai achită obligațiile către stat“

10 October 2016 - 02:48 PM Actualitate

Programul RablaAdministraţia Fondului pentru Mediu a avut în ultimul an o activitate intensă, în special în ceea ce priveşte încasările la bugetul instituţiei. În urma unor controale demarate de instituţie în 2015, care au constatat nerealizarea de către unii operatori economici a obligaţiilor ce le reveneau, în bugetul AFM au intrat aproape 60 de milioane de euro. Pentru a afla care este situaţia financiară a instituţiei, dar şi cum vor fi cheltuiţi aceşti bani, am stat de vorbă cu preşedintele AFM, István Jakab, în cadrul unui interviu pe care vi-l prezentăm în continuare.    ecologic

ecologic: Care este situația încasărilor la Fondul pentru Mediu? La cât se ridică în prezent bugetul AFM?

István Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Situația încasărilor la bugetul Fondului pentru Mediu în perioada 2014 - august 2016 se prezintă astfel: încasări din timbru de mediu 1.693.415.750,09 lei, încasări din taxe şi contribuții conform OUG nr. 196/2005 reprezintă 939.427.648,30 lei și încasări din dobânzi 18.536.293,86 lei. Bugetul de venituri pe anul 2016 al Fondului pentru Mediu conform HG nr. 235/ 2016 este de 836.461.000,00 lei, iar execuția bugetului la data de 31.08.2016 este de 821.110.364,60 lei.

ecologic: Cât a încasat Fondul pentru Mediu din penalitățile aplicate pentru nerealizarea țintelor la ambalaje?

István Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru MediuIstván Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: În perioada ianuarie - august 2016, pentru obligația reprezentând contribuția de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și cele valorificate prin reciclare, valoarea totală a încasărilor este de 259.134.648,11 lei.

ecologic: De curând a avut loc o extindere a atribuțiilor AFM și la alte tipuri de deșeuri în afară de ambalaje. Care sunt acestea şi ce contribuţii noi au apărut?

István Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Administrația Fondului pentru Mediu și-a extins atribuțiile în ceea ce privește DEEE, bateriile şi acumulatorii portabili, precum și deșeurile inerte şi nepericuloase, inclusiv deşeurile nepericuloase din construcții şi demolări. Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 39/28 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, s-a stabilit ca începând cu 1 ianuarie 2017 să fie introduse categorii noi de contribuții: 4 lei/kg pentru toate categoriile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, cu excepția echipamentelor de iluminat, 20 lei/kg pentru echipamentele de iluminat și 4 lei/kg pentru baterii și acumulatori portabili.

Extinderea atribuțiilor în ceea ce privește deșeurile inerte şi deşeurile nepericuloase, inclusiv deşeurile nepericuloase din construcții şi demolări, a fost stabilită prin Ordonanța de Urgență nr. 31/27 august 2013, însă conform Legii nr. 384/2013, care aprobă cu modificări această Ordonanţă a Guvernului, noile prevederi vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017. Astfel, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite vor avea obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru Mediu contribuțiile pentru deșeurile inerte și cele nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale și depozitare în spații autorizate pentru acest scop.

Administraţia Fondului pentru Mediu

ecologic: Returnarea sumelor plătite pentru înmatricularea auto reprezintă o problemă pentru bugetul AFM? La cât se ridică suma care trebuie returnată?

István Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Restituirile de sume reprezentând taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule se efectuează în baza OUG nr. 9/2013 privind timbrul pentru mediu pentru autovehicule, art. XV din OUG nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, art. 117 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 365/741 din 19 martie 2014 și a Ordinului nr. 682/1154 din 7 aprilie 2016.

În perioada iulie 2014 - iulie 2016, pentru cererile de restituire depuse de contribuabili la Administrația Fondului pentru Mediu s-au emis Decizii de soluționare pentru suma de 10.056.188,00 lei, defalcată astfel: taxă auto: 9.227.973,00 lei; cheltuieli de judecată: 598.661,00 lei și dobândă fixă dispusă la restituire pentru care s-a efectuat anterior restituirea taxei auto: 229.553,40 lei. Precizez că la aceste sume se adaugă și alte cheltuieli rezultate din aplicarea indicelui prețurilor de consum (IPC), precum și dobânda legală/fiscală calculată la momentul plății tranșei.

În ceea ce privește timbrul de mediu pentru autovehicule, începând cu anul 2014, în baza sentințelor judecătorești definitive și a cererilor de restiuire depuse de contribuabili la Administrația Fondului pentru Mediu, s-au efectuat plăți în cuantum de 164.635,00 lei. De asemenea, se află în curs de soluționare alte cereri de restituire a timbrului de mediu, depuse la Administrația Fondului pentru Mediu pentru sume în valoare totală de 377.842,00 lei.

Colectareecologic: Ce probleme întâmpină în prezent AFM la încasarea sumelor care îi revin conform legii?

István Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Principalele probleme întâmpinate de Administrația Fondului pentru Mediu la încasarea sumelor care îi revin conform legii sunt generate de următoarele două aspecte: în primul rând, Administrația Fondului pentru Mediu nu are structuri teritoriale cu personal alocat corespunzător, ceea ce face ca procedurile de recuperare a creanțelor prin executare silită să fie aplicate cu mare greutate, această activitate desfășurându-se la nivel național doar la sediul AFM din București. În al doilea rând, în contextul economic actual, un număr mare de operatori economici de pe întreg teritoriul României intră în incapacitate de plată, nu își mai achită obligațiile către stat, astfel că și cuantumul creanțelor cu care aceștia se înregistrează la Fondul pentru Mediu este în continuă creștere.

ecologic: Care este situația finanțărilor din Fondul pentru Mediu? Programul Rabla, Rabla Plus, Casa Verde.

István Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Suma decontată pentru Programul „Rabla“ la nivelul lunii septembrie 2016 va ajunge la aproximativ 47.000.000 lei, în cadrul Programului, pentru „Rabla Plus“ nu a fost decontat niciun autovehicul electric, iar suma decontată până la momentul actual pentru Programul „Casa Verde“ este în valoare de 23.395.894,52 lei.

ecologic: Ce se poate spune de alte programe de finanțare, cum ar fi colectarea și reciclarea deșeurilor, eventual și compostarea acestora, alimentarea cu apă și canalizarea localităților, perdelele forestiere?

Lucrări finanţate prin AFMIstván Jakab, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Proiectele și programele pentru protecția mediului finanțate de către Administrația Fondului pentru Mediu se află în diverse stadii. Astfel, unele programe se află în stadiul de implementare, altele au fost supuse dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 și în momentul actual sunt analizate propunerile primite, urmând ca varianta finală a ghidului de finanțare să fie înaintată spre aprobare printr-un Ordin de Ministru și mai sunt și programe care urmează a fi supuse dezbaterii publice în următoarea perioadă.

Programul privind protecția resurselor de apă, sistemele integrate de alimentare cu apă, stațiile de tratare, canalizarea și stațiile de epurare este în stadiul de implementare, fiind în derulare 198 de contracte pentru finanțare nerambursabilă, valoarea contractată fiind de 1.114.843.834, 92 lei, iar valoarea totală decontată este de 379.222.174,16 lei. În cadrul acestui program s-au finalizat 39 de contracte cu o valoare totală decontată de 161.417.109,96 lei. În anul 2016 au fost finalizate 13 proiecte, valoarea decontată pentru această categorie de proiecte fiind până la această dată de 82.051.782,03 lei.

Administrația Fondului pentru Mediu are în derulare și Programul „Rabla“ care este un proiect finanțat în ultimii 12 ani și presupune finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu, acordată sub forma primei de casare pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate, precum și Programul „Rabla Plus“, care promovează vehiculele de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

Pentru prima dată în anul 2016, Administrația Fondului pentru Mediu finanțează Programul „Infrastructură de alimentare verde“ care vizează dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.

Programul „Casa Verde“, Programul „Casa Verde Plus“, „Programul privind educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător - Eco-Civic“ și „Programul privind conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate - Natura“ au fost supuse dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, fiind analizate sugestiile și propunerile primite și urmează ca forma finală a ghidurilor de finanțare să fie înaintată spre aprobare printr-un Ordin de Ministru în perioada imediat următoare.

De asemenea, Administrația Fondului pentru Mediu are în lucru mai multe ghiduri de finanțare care urmează să fie supuse dezbaterii publice și ulterior finanțate din Fondul pentru Mediu: Programul pilot „ECO-AGRICULTURĂ“ din cadrul Programului „MEDIU START UP“, care are ca scop promovarea tranziției către economia verde prin facilitarea accesului direct (lanțuri scurte) pe piața locală, urbană și periurbană la produsele din sistemul agriculturii ecologice și al celor tradiționale, iar ca obiectiv finanțarea nerambursabilă acordată pentru construirea și/sau adaptarea centrelor de colectare și depozitare a produselor rezultate din sistemul agriculturii ecologice și al produselor tradiționale la cerințele economiei verzi; Programul pilot „ECOTURISM“ din cadrul Programului „MEDIU START UP“, ce are ca scop stimularea conservării naturii în contextul tranziției la economia verde prin implementarea conceptului de destinație de ecoturism în zonele ce au asociate arii naturale protejate; Programul pilot privind tehnologizarea/retehnologizarea întreprinderilor în vederea dezvoltării producției materialelor și/ sau produselor ecologice, care are ca scop dezvoltarea producției de materiale și/sau produse ecologice, iar ca obiectiv finanțarea nerambursabilă a tehnologiilor de producere a materialelor și/sau produselor ecologice prin utilizarea materiilor prime naturale și a materiilor prime secundare, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi și, nu în ultimul rând, programul care vizează gestionarea deșeurilor, ce are ca scop reducerea la minimum a efectelor negative ale deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului și reducerea consumului de resurse, așa cum este prevăzut în Strategia națională de gestionare a deșeurilor și în Planul național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2004 și care au ca obiectiv finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu a proiectelor vizând gestionarea deșeurilor. Alte articole in rubrica Actualitate