După privatizarea Petrom, Plătim aderarea la Uniunea Europeană - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

După privatizarea Petrom, Plătim aderarea la Uniunea Europeană

23 May 2011 - 03:38 PM Actualitate

uni-recycling-moreni-063_lrObligaţiile de mediu pe care cumpărătorul Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM şi le-a asumat, precum şi costurile pe care Statul Român se obligă să le plătească de la buget, sunt stabilite prin contractul de privatizare a societăţii, un contract a cărui renegociere este imposibilă din punctul de vedere al autorităţilor române. Cea mai mare parte a cheltuielilor revine cumpărătorului, dar după aderarea României la Uniunea Europeană, prin alinierea legislaţiei naţionale la cea comunitară, o parte din aceste obligaţii au suferit modificări. Modificări ce implică costuri care vor fi suportate de către Statul Român.

Obligaţiile de mediu ale OMV şi ale statului
Cadrul legal

La data de 23 iulie 2004 a fost semnat Contractul de privatizare a SNP „Petrom“ - SA Bucureşti, de către Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV Aktiengesellschaft, în calitate de Cumpărător.
Prin Legea nr. 555/2004 privind u-nele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom“ - SA Bucureşti s-au stabilit următoarele:
- cadrul juridic pentru privatizarea Petrom şi pentru îndeplinirea anumitor obligaţii contractuale, în vederea dobândirii de către OMV Aktiengesellschaft din Austria a 51% din capitalul social al societăţii, precum şi pentru executarea contractului de privatizare;
- preluarea îndatorilor Vânzătorului cu privire la problemele de mediu de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (în prezent Ministerul Mediului şi Pădurilor);

- Vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15/30 ani de la data finalizării (14.12.2004), să despăgubească, în totalitate, Societatea pentru orice pretenţii în legătură cu contaminarea istorică a mediului/abandonarea şi scoa- terea din funcţiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate la data finalizării, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în „Angajamentul privind despăgubirile de mediu“. „Din veniturile virate de Vânzător din vânzarea acţiunilor Societăţii Ministerul Finanţelor Publice va reţine echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuieli pentru pretenţiile cu privire la contaminarea istorică.

În cazul în care, pe parcursul unui an financiar se vor acorda Petrom-ului despăgubiri pentru contaminarea istorică, în următorul an financiar este prevăzută obligaţia reconstituirii acestui fond la aceeaşi valoare de 50 milioane de euro, din veniturile din privatizare sau din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Gestionarea acestui cont se va asigura de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, care îşi va crea un organism specializat în acest scop, într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle Vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare“.

Obligaţii contractuale

a. Petrom/OMV este responsabil pentru orice poluare generată de activitatea desfăşurată după data privatizării şi este obligat să plătească, conform principiului „poluatorul plăteşte“ şi se precizează în mod expres responsabilitatea Petrom/OMV, privind:
- îndeplinirea tuturor cerinţelor şi obligaţiilor de mediu viitoare şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare;
- asumarea oricăror situaţii de poluare care vor avea loc după finalizarea privatizării (14.12.2004);
- asumarea obligaţiilor de decontaminare din trecut care erau cunoscute, în măsura în care au fost cunoscute şi cuantificate în totalitate şi în mod corespunzător detaliate în mod expres în coloana G din Anexa la Anexa P din Contractul de privatizare şi care sunt atestate prin programe de conformare/plan de acţiuni anexe la autorizaţiile/avizele de mediu. În acest sens,

Contractul de privatizare include în anexele la Anexa P o listă a tuturor programelor de conformare existente şi a sumelor asociate obligaţiilor cuantificabile, în valoare to- tală de 178,5 milioane de euro. Această sumă a fost asumată de OMV-AG ca o obligaţie existentă a Petrom şi a fost luată în calcul la evaluarea Petrom de către OMV-AG.
În temeiul Contractului de privatizare nr. 5/2004, OMV PETROM SA a transmis notificări către Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în perioada 2006 - 2011, după cum urmează:

- Notificări preliminare informative 61 pentru 389 obiective, din care 93 obiective cu privire la contaminare istorică şi 296 obiective cu privire la costuri acceptate de abandonare sonde;
- Notificare intermediară (2009) pentru o-biectivul Rafinăria Petrobrazi (bataIe exterioare), contract în derulare, termen finalizare decembrie 2012, în valoare de 26.859.532 €;
- Notificări de pretenţie (2009-2010) în valoare totală de 22.513.907,73 € pentru obiectivele: Combinatul Doljchim, în valoare de 7.198.120,94 €, şi Rafinăria Petrobrazi (batale interne), în valoare de 15.315.786,79 €, notificări aflate în prezent în curs de soluţionare în cadrul MMP;
- Notificarea disputei de către OMV-AG cu referire la cele două Notificări de Pretenţie menţionate.

OMV Petrom derulează în prezent contracte în curs de semnare/contracte în curs de execuţie pentru alte obiective care se încadrează în prevederile Anexei P, în valoare de aproximativ 130 milioane €, iar pentru perioada 2011 - 2013 preconizează desfăşurarea de noi licitaţii publice pentru servicii de remediere a mediului pe alte amplasamente poluate ca urmare a activităţilor istorice (amplasamente ale fostelor depozite de produse petroliere şi depozite de şlamuri petroliere), la care se adaugă şi activităţile de abandonare de sonde, ale căror costuri aferente vor fi solicitate spre rambursare după epuizarea provizioanelor pentru abandonare acceptate în valoare de 22,3 milioane de USD.

Despăgubirile plătite de Stat

b. Statul român îşi asumă responsabilitatea prin „Angajamentul privind despăgubirile de mediu“ doar pentru:
- răspunderi de mediu petrecute înaintea privatizării şi care la data privatizării nu erau cunoscute sau erau cunoscute, dar nu au fost cuantificate în totalitate şi în mod corespunzător detaliate în mod expres în coloana G din Anexa la Anexa P din contractul de privatizare, şi în măsura în care vor genera în viitor cereri de despăgubire sau cheltuieli de remediere pentru Petrom ca urmare a poluării cauzate înainte de privatizare.
- despăgubiri pentru costurile de abandonare referitoare la sondele închise se aplică numai în cazul în care costurile efective de abandonare depăşesc provizioanele stabilite de Petrom pentru abandonare, aceste provizioane ridicându-se la 22,3 milioane de USD.

c. Vânzătorul se obligă să despăgubească Societatea pentru Pierderile de mediu şi Costurile de abandonare acceptate. Răspunderea Vânzătorului va fi nelimitată în privinţa daunelor plătibile de către Vânzător în baza Angajamentului privind despăgubirile de mediu (Anexa P la Contractul de privatizare nr. 5/2004).
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 20, alin. (6) din Legea nr. 555/2004, Contractului de privatizare, Anexei P şi având în vedere prevederile art. 14 din HG nr. 1635/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, modificată şi completată prin HG nr. 774/2010, prin Ordinul ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 97/18.01.2011, completat ulterior, a fost constituit organismul specializat care a preluat îndatoririle Vânzătorului din Anexa P, respectiv Comitetul de avizare/aprobare pentru probleme de mediu „Petrom“. Rolul acestui comitet este ca toate structurile implicate în procesul de postprivatizare Petrom să urmărească, să verifice activităţile de remediere desfăşurate de Petrom, aşa cum sunt definite în Anexa P la Contractul de privatizare, activităţi ce pot angaja răspunderea de mediu a Vânzătorului, să stabilească o strategie unitară de control şi de verificare şi să decidă asupra solicitărilor de plată a despăgubirilor de mediu.

Art. 18, 20, 21 din Legea nr. 555/ 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea SNP „Petrom“ SA reglementează mecanismul de asigurare şi de gestionare a sumelor destinate despăgubirilor de mediu, despăgubiri care vor fi acordate OMV Petrom pentru pierderile de mediu suferite ca urmare a contaminării istorice şi a costurilor de abandonare sonde acceptate, astfel:
- la momentul transferului de proprietate asupra acţiunilor către OMV AG, a fost constituit din preţul de vânzare într-un cont distinct un fond de 50 milioane de euro. În cazul în care, pe parcursul unui an financiar se vor acorda Petromului despăgubiri pentru contaminarea istorică, în următorul an financiar este prevăzută obligaţia reconstituirii acestui fond la aceeaşi valoare de 50 milioane de euro;
- gestionarea acestui cont este asigurată de către Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru o perioadă de 15 ani de la data privatizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretenţiile cu privire la contaminarea istorică, şi pentru o perioadă de 30 ani, din care se vor suporta cheltuielile pentru costuri de abandonare sonde acceptate.

d. MFP, conform Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea SNP „Petrom“ SA, are următoarele obligaţii:
- din veniturile virate de vânzător din vânzarea acţiunilor societăţii Ministerul Finanţelor Publice să reţină echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretenţiile cu privire la contaminarea istorică, precum şi sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operaţiunile de abandonare din industria petrolieră, potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul (art. 20, alin. 1);
- să gestioneze contul prevăzut mai sus pe baza documentelor transmise de MMP (art. 20, alin. 6);
- să reconstituie, integral, din veniturile din privatizare, iar în lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în anul bugetar următor echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro reconstituie, dacă în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, o parte sau toată suma alimentată iniţial se cheltuieşte în scopurile prevăzute la alin. (1), (art. 20, alin. 4);
- să alimenteze suplimentar în anul bugetar următor contul prevăzut la alin. (1) cu sumele aferente pretenţiilor neachitate în perioada anterioară, precum şi cu sumele ne- cesare plăţii dobânzilor şi/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitării, în termen, a pretenţiilor potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul, din sursele prevăzute la alin. (4), în cazul în care, în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, suma necesară pentru suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) depăşeşte contravaloarea în lei a sumei de 50 milioane euro (art. 20, alin 5);
- să asigure sumele necesare pen- tru plata de către vânzător a des- păgubirilor prevăzute în contractul de privatizare din veniturile încasate de instituţiile pu- blice implicate în procesul de privatizare, din vânzarea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale şi din dividende (art. 22, alin 1), iar în situaţia în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu a-coperă integral cuantumul des- păgubirilor, diferenţa va fi acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - acţiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obţinute potrivit alin. (1).

e. În conformitate cu prevederile Contractului de privatizare nr. 5/2004 a Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom“ SA - Bucureşti, orice dispută sau neînţelegere care ia naştere din sau în legătură cu acest contract, inclusiv încălcarea, se soluţionează conform Secţiunii 7 - Soluţionarea disputelor, art. 7.1. Soluţionarea disputelor, art. 7.2. Hotărârea definitivă şi obligatorie, art. 7.3. Costul disputei, şi Secţiunii 8 - Prevederi generale, art. 8.11. Drepturi şi măsuri reparatorii din acest contract:
- Cele două părţi contractuale (OMV Petrom şi MMP/Comitet) au elaborat în comun o Procedură cadru de implementare a prevederilor Anexei P (anexată);
- De asemenea, există acte normative care reglementează investigarea, evaluarea şi remedierea poluării solului şi subsolului, care vin în sprijinul implementării acestei proceduri comune.

Sursa fondurilor alocate

a. MFP a asigurat/confirmat existenţa contului în lei, reprezentând echivalentul a 50 milioane euro, cont constituit din veniturile virate de Vânzător din vânzarea acţiunilor Societăţii, conform prevederilor art. 20, alin (1) din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom“ SA - Bucureşti.

b. În temeiul prevederii art. 2.1 din Anexa P, până în prezent, Compania OMV Petrom a emis două Notificări de Pretenţie:
- una în valoare de 30.252.175,84 RON (exclusiv TVA), reprezentând circa 7,15 milioane €, înregistrată la Ministerul Mediului şi Pădurilor în noiembrie 2009, prin care solicită rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate la cele două bataIe de şlamuri fosfo-amoniacale din cadrul Combinatului Doljchim Craiova, în conformitate cu obligaţiile de mediu;
- alta în valoare de 61.431.494,04 RON (exclusiv TVA), reprezentând circa 15,3 milioane €, înregistrată la Ministerul Mediului şi Pădurilor în martie 2010, prin care solicită rambursarea cheltuielilor efectuate pentru acţiuni de remediere întreprinse pentru înlăturarea contaminării prezente în zona batalelor interioare din cadrul rafinăriei Petrobrazi.
Aceste notificări în prezent sunt în curs de soluţionare în temeiul prevederilor Anexei P şi Contractului de privatizare (secţiunea 7 - Soluţionarea disputei).

c. Până în prezent nu s-a efectuat nicio plată. Sumele solicitate de OMV Petrom vor fi decontate numai după ce sunt puse la dispoziţie de către companie toate documentele necesare stabilirii plăţii cuvenite, conform legislaţiei în domeniu, având în vedere responsabilitatea pentru cheltuirea banului public.

Material pus la dispoziţie de Compartimentul Decontaminare Situri Petroliere - Secretariatul Comitetului de Aprobare

ecologicAlte articole in rubrica Actualitate