Avem o nouă Directivă care reglementează managementul deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Avem o nouă Directivă care reglementează managementul deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice

07 September 2012 - 12:43 PM Actualitate

În data de 13 august 2012 au intrat în vigoare normele îmbunătățite privind colectarea și tratarea deșeurilor electronice. DEEE-urile se numără printre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere și oferă oportunități importante în ceea ce privește punerea la dispoziție pe piață a materiilor prime secundare. Colectarea sistematică și tratarea adecvată sunt condiții prealabile pentru reciclarea unor materiale precum aurul, argintul, cuprul și metalele rare din televizoarele, laptopurile și telefoanele mobile uzate. Noua directivă reprezintă un pas clar înainte în ceea ce privește protecția mediului și un impuls major pentru utilizarea eficientă a resurselor în Europa.

Noua Directivă DEEE introduce un obiectiv de colectare de 45% din echipamentele electronice vândute, care se va aplica începând cu 2016, și într-o a doua etapă, începând din 2019, un obiectiv de 65% din echipamentele vândute, sau de 85% din DEEE-urile produse. Statele membre vor putea să aleagă pe care dintre aceste două modalități echivalente de a măsura obiectivul doresc să o raporteze. Începând din 2018, după ce va face în prealabil obiectul unei evaluări a impactului, directiva se va extinde față de sfera de aplicare restrânsă din prezent, pentru a se aplica tuturor categoriilor de deșeuri electronice.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „În aceste vremuri de criză economică, în care prețurile materiilor prime sunt tot mai ridicate, eficiența utilizării resurselor reprezintă un punct de confluență al beneficiilor de mediu și al oportunităților de creștere inovatoare. Acum trebuie să deschidem noi căi de colectare a deșeurilor electronice și să îmbunătățim eficacitatea celor existente. Încurajez statele membre să îndeplinească aceste obiective noi înainte de termenul oficial.

Fluxul de deșeuri cu cea mai mare relevanță în această privință îl reprezintă Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice. Prin ridicarea nivelurilor de colectare la 85% până în 2019, Parlamentul European a dat un mare impuls acestei politici“.

Directiva oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a combate cu mai multă eficacitate exportul ilegal de deșeuri.

Transporturile ilegale de DEEE constituie o problemă gravă, în special când sunt disimulate sub forma transporturilor legale de echipamente uzate pentru a eluda normele UE privind tratarea deșeurilor.

Noua directivă va obliga exportatorii să testeze dacă echipamentele funcțio-nează sau nu, și să furnizeze documente privind natura transporturilor care ar putea fi considerate ilegale. Aceasta prevede ca responsabilitatea să treacă de la funcționarii vamali la exportatori, care vor avea obligația de a demonstra că bunurile sunt transportate strict pentru reparații sau refolosire.

O altă îmbunătățire preconizată este reducerea poverii administrative prin armonizarea cerințelor de înregistrare și de raportare la nivel național.

Cerințele impuse de registrele statelor membre pentru producătorii de de-șeuri electronice vor fi acum mai bine uniformizate.

În prezent, doar o treime din deșeurile de echipamente electrice și electronice din UE sunt colectate separat în sistemul documentat.

Obiectivul actual de colectare al UE este de 4 kg de DEEE pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 2 milioane de tone pe an, din aproximativ 10 milioane de tone de DEEE produse anual în UE.

Se estimează că până în 2020 volumul de DEEE va crește până la 12 milioane de tone.

Obiectivul final al noii directive, un nivel ambițios de 85% din toate DEEE produse, va garanta că, în 2020, în UE vor fi colectate separat aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor.

Etapele următoare

Cel târziu până la 14 februarie 2014, statele membre vor trebui să-și modifice legislația existentă privind DEEE și s-o armonizeze cu noua directivă și noile obiective. Consumatorii vor putea apoi să returneze micile deșeuri electronice la magazinele mari cu amănuntul, cu excepția cazului în care se dovedește că sistemele alternative existente sunt cel puțin la fel de eficace. Începând cu data transpunerii la nivel național se va aplica inversarea sarcinii probei în cazul transferurilor de echipamente uzate suspectate a fi transporturi ilegale de deșeuri.

Din 2016, statele membre vor fi obligate să asigure că se colectează 45% din echipamentele electrice și electronice vândute în fiecare țară.

Din 2018, sfera de aplicare a directivei se va lărgi față de categoriile de astăzi, pentru a se aplica tuturor echipamentelor electrice și electronice.

Din 2019, obiectivul de colectare va crește până la 65% din echipamentele electrice și electronice vândute sau, ca măsură alternativă, până la 85 % din DEEE produse.

Excepție de la această obligație fac doar zece din Statele Membre, printre care se numără și România, care trebuie să își îmbunătățească condițiile și care vor avea o țintă intermediară de 40% și un orizont de timp pentru a atinge rata finală până în 2021.

Aceste state membre vor avea posibilitatea de a deroga de la noile obiective pentru o perioadă limitată de timp, în cazul în care acest lucru este justificat de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scăzut al consumului de echipamente electronice. Comisia se va prevala de competențele conferite în noua directivă pentru a armoniza frecvența raportărilor transmise de producători registrelor naționale, precum și formatul de înregistrare și raportare. Comisia va revizui anumite modificări convenite în cadrul noii directive, de exemplu în ceea ce privește sfera de aplicare, în vederea identificării unor eventuale efecte nedorite.

„O nouă și binevenită provocare pentru viitor“

La apariția noii directive președintele Asociației Ecotic, Valentin Negoiță a declarat: „Important de menționat este faptul că România, ca și alte țări din centrul și estul Europei, va beneficia de o perioada de tranzitie, tradusă prin realizarea, în prima etapă (2016-2019), a unei rate de colectare între 40% și 45%, și amânarea realizării ratei de colectare de 65% (aplicabilă în UE din 2019) până la o dată decisă de Statul Membru respectiv, dar nu mai târziu de 2021.

agerpres_negoita

Valentin Negoiţă, preşedintele Asociaţiei Ecotic (foto: Agerpres)

Ecotic, prima organizație de gestionare a DEEE constituită în România, beneficiază de o bogată experiență acumulată în cei peste șase ani de activitate de management al DEEE, precum şi de know-how-ul şi suportul constant al WEEE Forum, platforma organizațiilor de profil din Europa. Demn de menționat aici este și faptul că Ecotic, ca membru al Grupului de coordonare a Standardului WEEELABEX, este pregătită să implementeze în România acest standard de calitate în operațiunile de colectare selectivă și tratare a DEEE, în deplină concordanță cu prevederile specifice ale prezentei directive europene.

În acest context, Ecotic vede în ambițioasele ținte stabilite de prezenta directivă o nouă și binevenită provocare pentru viitor, atât pentru creșterea cantităților de DEEE colectate, cât și pentru creșterea gradului de valorificare a acestui tip de deșeuri, considerate ca o resursă importantă pentru viitoarele procese de producție. Acestea sunt, de altfel, și imperativele definitorii ale noii «Societăți a Reciclării», sintagma propusă de Comisia Europeană pentru recenta viziune asupra utilizării eficiente a resurselor naturale ale continentului“.

„Vom rămâne în continuare, din păcate, codașii Europei“

„Asociația Environ consideră că modificările legislative referitoare la problema presantă a deșeurilor electronice sunt binevenite, însă are anumite obiecții referitoare la ierarhia în managementul DEEE-urilor.

Directiva actualizată pune mai mult accent pe procesele de recuperare și reciclare decât pe mijloacele de reutilizare a echipamentelor electronice, mult mai puțin consumatoare de e-nergie.

În Directiva Cadru privind managementul deșeurilor 2008/ 98/EC se încurajează în primul rând prevenirea producerii acestora, urmată de procesele de reutilizare și repararea a echipamentelor, apoi valorificarea prin reciclare și în final recuperarea energetică.

În opinia noastră, ținta de refolosire de 5% înaintată anterior de Parlamentul European era deja mult prea mică și suntem dezamăgiți că acum nu a fost inclusă în textul legislativ nicio țintă de refolosire. Dincolo de acest aspect, apreciem inițiativa referitoare la creșterea țintelor de colectare și la înăsprirea controalelor vamale pentru exporturile de deșeuri electronice care vor avea ca efect reducerea cantității de DEEE-uri trimise către gropile de gunoi sau exportate ilegal în țările în curs de dezvoltare sau în Asia.

Reacțiile retailerilor la actualizarea Directivei DEEE nu au întârziat să apară. Prevederea conform căreia producătorii și importatorii de echipamente electronice sunt obligați să colecteze gratuit DEEE-urile de mici dimensiuni, deși se aplică doar celor cu un spațiu de vânzare de maximum 400 metri pătrați și doar dacă nu există o evaluare care să ateste că schemele de colectare actuale sunt cel puțin la fel de eficiente, a produs nemulțumiri în rândul retailerilor.

Membrii Asociației Environ au declarat că ar fi preferat continuarea sistemului 1 la 1 conform căruia deșeurile de echipamente electrice și electronice să fie colectate de către ei doar în cazul în care consumatorii cumpără un produs nou comparabil cu deșeul adus.

Suntem de părere că aplicarea Directivei în țara noastră se va realiza probabil progresiv, forțându-se din nou la maximum neaplicarea ei integrală și exploatându-se «statutul» privilegiat negociat, care permite atingerea unor ținte reduse pe o perioadă mai lungă de timp.

Din păcate, din experiența noastră, această strategie nu este una de succes, determinată şi grefată pe modul nostru latin de a nu duce ceva la bun sfârșit.

După cum constatăm cu toții în ultimii cinci ani, schimbările în administrația centrală și locală contribuie, din păcate, la schimbarea deciziilor adoptate anterior, iar obiectivele dezvoltării durabile și soluțiile pe termen lung în domeniul protecției mediului nu mai ajung să fie puse în aplicare.

Un exemplu este decizia întârziată a autorităților locale în ceea ce privește îmbunătățirea managementului deșeurilor, inclusiv referitor la desemnarea terenurilor necesare pentru înființarea punctelor de colectare municipale conform HG nr. 1037/2010 și pentru atingerea țintelor de colectare a DEEE-urilor.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem sustenabil de gestionare a DEEE necesită o perioadă mare de timp. În multe cazuri, factorii de decizie politică ignoră acest lucru și, în consecință, adoptă sau propun decizii pe termen scurt, insuficient susținute cu studii.

Îngrijorătoare este și situația celor doar 23 Master Planuri Județene din Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor aprobate până în martie 2012, majoritatea excluzând total sau parțial colectarea DEEE de la populație și închiderea fluxului de DEEE în localită-țile în care vor fi implementate.

Conform rapoartelor Jaspers din 2012 la un procent semnificativ sunt necesare deja modificări importante, în special recalcularea realistă a cantităților de deșeuri generate și regândirea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții precum și gestiunea altora impuse de Directiva 98/2008/EC.

Cât despre situația județelor unde Master Planurile nu sunt nici măcar aprobate, probabil că implementarea lor va fi întârziată cu mult după 2015.

andrei-orban

Andrei Orban, preşedintele Asociaţiei Environ (foto: ecologic)

Concluzionând, în lipsa unei strategii coerente de gestiune a deșeurilor la nivel întregii țări care să stabilească cu prioritate modalitatea de atingere a țintelor de colectare a deșeurilor municipale în general și a DEEE în particular, precum și acțiunile concrete la nivelul autorităților locale, în lipsa unei aplicații de trasabilitate pe fluxurile de generare a deșeurilor vom rămâne în continuare, din păcate, codașii Europei, așa cum prezintă cu date statistice și Eurostat.

Acest sector economic al tratării și reciclării deșeurilor nu va putea contribui la crearea de locuri de muncă și la relansarea investițiilor decât printr-o abordare integrată, la nivel național, luând în considerare și o creștere a ratei de absorbție a Programul Operațional Sectorial Mediu“, a declarat Andrei Orban, președintele Asociației Environ.

ecologicAlte articole in rubrica Actualitate