„Fără standarde şi capacităţi de reciclare adecvate există riscuri potenţiale pentru sănătate şi mediu“ - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

„Fără standarde şi capacităţi de reciclare adecvate există riscuri potenţiale pentru sănătate şi mediu“

12 November 2015 - 04:40 PM Dezvoltare durabilă

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu (foto: Agerpres)Garda Națională de Mediu este instituția de control a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care are un rol deosebit atât în ceea ce privește aplicarea legislației de mediu la nivel național, cât și în respectarea condițiilor de mediu de către agenții economici. Despre prioritățile Gărzii Naționale de Mediu, despre activitatea comisarilor, dar și despre personalul care lucrează în această instituție am vorbit cu comisarul general al GNM, Florin Diaconu.

ecologic: Vă rog să ne spuneți care este numărul de personal din GNM, ce pregătire trebuie să aibă un comisar, care sunt salariile din această instituție și care sunt criteriile prin care un comisar poate avansa în funcție.

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au specializări în domenii diverse: protecția mediului, ecologie, chimie, biologie, drept, economic etc. Promovarea personalului urmează regulile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a HG nr. 611/2008 referitoare la dezvoltarea carierei funcționarilor publici, astfel că vorbim de mai multe modalități de dezvoltare a carierei. În primul rând ei promovează în grad profesional la 3 ani, în urma calificativelor corespunzătoare și dacă nu sunt sancționați disciplinar. Pentru comisarii care au studii superioare există promovarea în clasă și promovarea într-o funcție publică de conducere, promovare care se face prin concurs și unde participă toți comisarii din instituție.

Ce să vă spun de salarizare? Salarizarea comisarilor se face conform grilei stabilite pentru funcţionarii publici, respectiv a Legii nr. 284/2010. Avem pentru personalul de execuție salarii de bază brute de la 1050 până la 2090 de lei, respectiv salarii nete de la 700 de lei la 2100 lei. Ca număr de personal avem aprobate un număr de 823 posturi din care sunt ocupate 750.

Depozit ecologicecologic: Cum funcționează Garda Națională de Mediu și cum este organizată această instituție?

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: Garda Naţională de Mediu este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

De-a lungul timpului, activităţile GNM au fost reglementate prin mai multe forme de organizare şi funcţionare. Astăzi, funcţionarea GNM este reglementată prin Hotărârea nr. 1005 din 17 octombrie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu cu modificările şi completările ulterioare.

GNM dezvoltă cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile, în scopul adoptării măsurilor comune privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor majore şi al situaţiilor excepţionale, precum şi informarea şi atragerea publicului în rezolvarea problemelor ce ţin de ameninţările securităţii ecologice.

Astfel, instituţia noastră cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor/protocoalelor încheiate, precum şi cu organisme din cadrul UE în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor şi programelor internaţionale. Totodată, GNM participă împreună cu celelalte autorităţi ale statului, după caz, la educarea populaţiei pentru o protecţie activă şi responsabilă a mediului şi desfăşoară activităţi de informare.

Comisariatul general are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, organizate ca structuri fără personalitate juridică, la nivel de serviciu.

Activitatea de inspecţie şi control a GNM este structurată pe trei domenii principale: controlul poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, subsol şi ape subterane, gestiunea deşeurilor etc.), controlul respectării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, controlul biodiversității, biosecurității și ariilor protejate.

ecologic: Care sunt prioritățile actuale ale comisarilor Gărzii Naționale de Mediu?

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: Prioritățile noastre sunt clar stabilite în Planul Strategic al GNM pe anii 2014 - 2016. Cele mai importante acțiuni ale noastre derivă din necesitatea respectării Tratatului de Aderare al României la Uniunea Europeană: continuarea implementării prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC), continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţii mari de ardere (LCP), implementarea prevederilor Directivei 99/31/ CE privind depozitarea deşeurilor, a Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi a Regulamentului 1418/2007/CE privind transferurile de deşeuri în ţări care nu aplică Decizia OCDE.

Alte direcții în care acționăm sunt: combaterea schimbărilor climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu la efectele schimbărilor climatice, conservarea biodiversităţii, asigurarea unei stări de conservare corespunzătoare pentru speciile protejate; asigurarea unei utilizări durabile a componentelor biodiversităţii şi eliminarea celor cu impact negativ; asigurarea managementului durabil al pădurilor, asigurarea unui turism durabil şi ecoturism şi creşterea rolului grădinilor zoologice în conservarea speciilor sălbatice şi în educare.

Poluare

Managementul eficient al deşeurilor şi substanţelor periculoase este o altă prioritate pentru noi ca și transformarea deşeurilor în resursă, utilizarea eficientă a resurselor, extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, reducerea amplasamentelor de depozitare ilegală a deşeurilor, reducerea suprafeţei ocupate de situri contaminate, asigurarea protecţie resursei de apă subterană, reducerea poluării apelor de suprafaţă în zona depozitelor de deşeuri sau datorată depozitărilor necontrolate de deşeuri, gestiunea corespunzătoare a deşeurilor periculoase şi gestiunea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări.

În ceea ce privește îmbunătăţirea calităţii aerului şi controlul poluării industriale acționăm pentru reducerea de zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale, intensificăm controlul privind calitatea aerului şi identificarea surselor de imisii pentru reducerea poluării aerului generate de emisii de la surse staţionare ale unor obiective industriale și pentru conservarea spaţiilor verzi.

ecologic: Cum colaborați cu alte instituții cum sunt Poliția, Jandarmeria, Interpolul?

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: GNM dezvoltă cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile în scopul adoptării măsurilor comune privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor majore şi al situaţiilor excepţionale, precum şi informarea şi atragerea publicului în rezolvarea problemelor care ţin de ameninţările securităţii ecologice.

Garda Naţională de Mediuecologic: Cum colaborați cu cetățenii? Care sunt cele mai multe sesizări primite la GNM din partea lor și cum le rezolvați?

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: De la începutul anului şi până în prezent la nivelul Direcţiei Generale Controlul Poluării, Biodiversităţii, Biosecurităţii şi Ariilor Protejate au fost înregistrate un număr de 892 sesizări din care 822 au fost soluţionate, 70 se află în termen şi urmează să fie soluţionate.

Referitor la solicitările de informaţii în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în cursul anului 2015 au fost înregistrate şi soluţionate 43 de adrese la nivelul Direcţiei Controlul Poluării.

ecologic: Activitatea organizațiilor de transfer de responsabilitate intră în atenția GNM? În ce fel?

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: GNM are atribuții de verificare a respectării legislației specifice a organizațiilor de preluare de responsabilitate, astfel desfășurând controale tematice în această direcție. Obiectivele acestor tipuri de inspecție constau în modul în care aceste organizații îndeplinesc obligațiile preluate de la producătorii din România, responsabilitatea privind gestionarea deșeurilor generate de produsele pe care le furnizează pe piață, și totodată să creeze premisele pentru reciclarea acestora în condiţii de siguranță pentru mediu și pentru sănătatea populației.

ecologic: Importurile de deșeuri ce se anunță din ianuarie 2016 ar trebui să constituie un motiv de îngrijorare pentru autorități?

Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu: Riscuri începând cu 2016 privind transferurile ilegale de deșeuri ilegale există. Facilitățile economice care rezultă din structura costurilor asociate operațiunilor de valorificare din România constituie o oportunitate pentru expedierile legale și ilegale în Romania. Aderarea țării noastre la spaţiul Schengen va genera o modificare a structurii de control și verificare la granițele României cu statele UE, urmând ca acest tip de controale specifice să fie făcute în interiorul statului de către autorități naționale competente.

Dacă standardele și capacitățile de reciclare din România nu vor fi adecvate, atunci riscurile potențiale pentru sănătate și mediu vor avea implicații foarte grave pe termen lung, în primul rând pentru lucrătorii din industria deșeurilor, cât și pentru cetățeni.

Diferențele de punere în aplicare și interpretare din statele membre nu au dus la crearea unei piețe comune pentru utilizarea și reciclarea deșeurilor, fiind necesar un efort susținut comun pentru a se asigura o punere în aplicare uniformă a regulamentelor europene, punând un accent deosebit pe deșeurile periculoase.  Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă