O ordonanţă de urgenţă mult aşteptată care schimbă tot - Legislatie internă, legislatie externă si directive europene | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Legislaţie

O ordonanţă de urgenţă mult aşteptată care schimbă tot

09 August 2018 - 02:16 PM Legislaţie

OUG nr. 74/2018, o ordonanță de urgență de o importanță deosebită pentru tot ce înseamnă începând de acum gestionarea deșeurilor în România, a fost adoptată de Executiv în data de 17 iulie a.c., neanunțată în prealabil, într-o ședință de guvern neprogramată și într-o zi în care nici ministrul Mediului și nici președintele Administrației Fondului pentru Mediu nu erau în țară.
Această ordonanță de urgență modifică toate legile din domeniul gestionării deşeurilor și stabilește noi reguli, noi obligații și noi sancțiuni atât pentru autorităţile publice locale, pentru agenţii economici, cât şi pentru cetăţeni.
ecologic

Cele mai importante modificări aduse de OUG nr. 74/ 2018 vizează obligațiile care revin autorităților publice locale și producătorilor de bunuri ambalate. Transferul de responsabilitate din domeniul ambalajelor va fi schimbat din temelii. Conform noilor reglementări, dintre organizațiile existente acum pe piață vor mai putea funcționa numai cele care vor putea îndeplini anumite condiții, unele discutabile din multe puncte de vedere, ce țin de acționariat sau de cantități minime gestionate. Toate acestea au mai puțin de-a face cu îndeplinirea obligațiilor europene ce ne revin și mai mult cu dorința autorităților locale de a încasa contribuțiile producătorilor.

Dar România are probleme în gestionarea deșeurilor tocmai din cauza autorităților locale, care nu au făcut aproape nimic pentru implementarea sistemelor de colectare selectivă și pentru punerea în funcțiune a Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor. Acestor autorități le vine acum în ajutor Ministerul Mediului cu noua ordonanță de urgență prin care le pune la dispoziție niște surse de finanțare, dar le impune și niște obligații concrete.

Unitățile administrativ-teritoriale au începând cu data de 1 ianuarie 2019 obligația de a include în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile colectate separat, pe cinci fracții, să stabilească și să includă în caietele de sarcini indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, dar și penalități pentru nerealizarea acestor indicatori. Primăriile mai au şi obligația să aplice sancțiuni în cazul în care cetățenii nu separă deșeurile în mod corespunzător.

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară vor avea dreptul să solicite și să încaseze de la organizațiile colective care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR) sumele reprezentând costurile de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului în cazul în care solicitarea este „motivată“, un termen ambiguu care lasă loc de interpretări. ADI-urile ar trebui să solicite bani OTR-urilor numai în schimbul raportării unor cantităţi de deşeuri reciclate şi nu în avans.

Primăriile care nu fac parte din asociații de dezvoltare intercomunitară vor avea și ele dreptul să solicite organizațiilor colective acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale.

Deşeuri de ambalaje

În ordonanţă s-a tranșat cumva și taxa de depozitare a deșeurilor, o taxă cerută în mod repetat de Comisia Europeană și amânată continuu în Parlament. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru reducerea cantităților de deșeuri municipale care ajung să fie eliminate prin depozitare, tarifele vor include o așa-numită „contribuție pentru economia circulară“ - de fapt o taxă de depozitare ceva mai mică, de 30 de lei pe tonă din 2019, care va ajunge la 80 de lei pe tonă în anii următori.

Această taxă va fi inclusă în taxa de salubritate plătită de cetățeni și va fi plătită de către operatorii de salubrizare numai pentru cantitățile de deșeuri municipale depozitate, în cazul în care acestea depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță stipulați în contracte.

Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sunt de 40% până în anul 2019, 50% pentru 2020, 60% pentru 2021 și 70% pentru 2022 la cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat ca procentaj din cantitatea totală generată din deșeurile municipale.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de operatorul de salubrizare, iar în lipsa determinărilor de compoziție, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

Pentru operatorii stațiilor de sortare cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare este de 75% și de 3% ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică.

Obiectivele de valorificare și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje includ și incinerarea deșeurilor de ambalaje în instalații de incinerare cu valorificare de energie, o decizie care încalcă prevederile și recomandările Comisiei Europene privind susținerea economiei circulare.

Valorile minime ale obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje sunt: 65% obiectiv global, 60% obiectiv global de reciclare, 70% reciclare hârtie și carton, 45% reciclare plastic, 65% reciclare sticlă, 70% la oțel, 30% la aluminiu, 50% la lemn.

Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin Hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanțiereturnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri.

Pentru ambalajele reutilizabile valoarea garanţiei va fi de 0,50 lei/ambalaj şi se va aplica începând cu data de 31 martie 2019.

Reautorizări, garanții și obligații

Organizațiile de transfer de responsabilitate din domeniul ambalajelor, care în prezent sunt în număr de 18, vor trece printr-o procedură de reautorizare care impune o serie de condiții greu de îndeplinit pentru unele, ceea ce va duce în mod inevitabil la scăderea numărului acestora.

Din 2019, pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să fie o societate pe acțiuni, toate acțiunile să fie nominative și să aibă ca acționari numai operatori economici care sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori a deșeurilor de ambalaje. Cantitatea de ambalaje introdusă pe piață de acționari în anul precedent celui în care se solicită autorizarea a fost redusă de la 50.000 tone la 10.000 tone.

În plus, pentru a fi autorizate, organizațiile vor fi obligate să constituie o garanție de două milioane lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară sau a altui instrument de garantare emis de o societate bancară, valabil pentru întreaga perioadă de autorizare.

Colectare

Aceste organizații sunt obligate să facă publice toate informațiile privind: acționarii/ asociații și membrii; contribuțiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piața națională; procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează deșeurile respective.

Producătorii sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime din sarcina lor au fost îndeplinite.

Autorizarea și supravegherea activității lor se va face de către „Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor“ din cadrul Ministerului Mediului.

Tarife distincte și taxă de depozitare

Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor și asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora au următoarele obligații: să asigure colectarea separată pentru cel puțin cinci fracții: deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale; să atingă până la data de 31 decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării; să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor și indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute, cât și penalități pentru nerealizarea lor.

Staţie de sortarePrimăriile mai au obligația să implementeze începând cu data de 1 ianuarie 2019 instrumentul economic „Plătești pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul din următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate, saci de colectare personalizați.

Titularii autorizațiilor de construire și/sau desființări emise conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări.

Autoritățile locale au obligația să asigure spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și să dezvolte în mod corespunzător centrele prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa fără plată de deșeurile de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă și să asigure informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților.

Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 impune foarte multe obligații atât producătorilor și organizațiilor de transfer de responsabilitate, cât și autorităților publice locale. Diferența constă în faptul că producătorii și OTR-urile vor fi controlați și penalizați, iar autoritatea locală va rămâne, ca și până acum, cu niște obligații de care nu îi va păsa nimănui. Alte articole in rubrica Legislaţie