Ministerul Mediului vrea reautorizarea tuturor colectorilor și valorificatorilor de deșeuri - Legislatie internă, legislatie externă si directive europene | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Legislaţie

Ministerul Mediului vrea reautorizarea tuturor colectorilor și valorificatorilor de deșeuri

30 May 2013 - 01:18 PM Legislaţie

RematDupă cum era de așteptat, Ministerul Mediului este instituția care va începe o acțiune de re-autorizare  a agenților economici din domeniul gestionării deșeurilor reciclabile. Printr-un proiect legislativ ministerul dorește reintroducerea câtorva din cerințele fostei Ordonanțe nr. 16/2001, de astă dată în cadrul obligațiilor care revin agenților economici pentru obținerea  autorizației de mediu.

Ideea nu este nouă. Dar pentru ca ea să fie una de succes, cu efecte vizibile la nivelul plăților către bugetul de stat, ar mai trebui însoțită de ceva: de câteva măsuri anticorupție la nivelul instituției care coordonează acest domeniu. Măsuri care, dacă ar fi fost luate cu ani în urmă, ar fi făcut imposibilă autorizarea unor firme care nu aveau nici sedii, nici puncte de lucru, ci doar facturiere.

De mult timp s-a discutat pe tema necesității luării unei asemenea măsuri, cei care au cerut în nenumărate rânduri stabilirea unor măsuri de autorizare specifice fiind chiar membrii organizației patronale din domeniu, OPP REMAT.

Vă prezentăm proiectul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru reautorizarea agenți-lor economici din domeniul colectării și valorificării deșeurilor și modificările la acest proiect legislativ solicitate de către Organizația Patronală și Profesională OPP REMAT.

MD

De ce e necesară reautorizarea?

Direcţia de Evaluare, Impact şi Controlul Poluării a înaintat ministrului Rovana Plumb un referat prin care justifică necesitatea schimbării procedurilor de emitere a autorizației de mediu. Principala neregulă constatată în urma controalelor din ultimii ani a fost aceea că aproximativ 35% din agenții economici care aveau o autorizației de mediu nu existau în fapt la adresele declarate în cererile de autorizare.

Vă prezentăm în continuare referatul întocmit de către Direcția de evaluare, impact și control al poluării.

Referat

La intrarea în vigoare a Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, legislaţia pe domeniu a fost simplificată. Astfel au fost abrogate Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile şi Norma din 20.08.2001 privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, care aveau câteva prevederi clare privind amplasarea şi dotarea centrelor de colectare a deşeurilor.

În timp s-a constatat că prin lipsa solicitării unor cerinţe specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor s-a creat o breşă pentru dezvoltarea unor activităţi în afara domeniului legal sau la limita legalităţii, datorită lipsei cerinţelor minimale pentru autorizarea acestor colectori.

Experienţa perioadei 2001-2013 a permis aprecierea faptului că una dintre cauzele fenomenelor infracționale şi evazioniste privind colectarea deșeurilor, dar în special a celor metalice feroase şi neferoase, este o consecință a lipsei unor criterii specifice pentru autorizarea colectorilor de deșeuri cu trimitere specială la cele metalice.

În anul 2013, din aproximativ 200 de firme verificate care aveau ca obiect de activitate colectarea deşeurilor, s-a constatat că cca. 35% nu s-au regăsit pe teren la adresele indicate în autorizaţia de mediu, că multe firme fac o colectare fără o protecţie adecvată a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei şi, mai mult, se consideră că problema actuală a sustragerilor de bunuri metalice din infrastructura naţională poate fi rezolvată şi prin impunerea unor cerinţe specifice minimale pentru autorizarea fiecărui colector de deşeuri şi care să poată fi monitorizaţi şi controlaţi pe îndeplinirea acestora.

Aceşti colectori urmează a se regăsi într-o bază de date gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, această bază de date fiind necesară tuturor autorităţilor cu implicaţii directe sau indirecte în activităţi de gestionare a deşeurilor: Garda de Mediu, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Administraţia Fondului pentru Mediu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, primării etc.

Pentru ca activitatea operatorilor economici colectori de deşeuri să se desfăşoare în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei au fost elaborate cerinţe specifice minimale de care se va ţine cont la autorizarea acestei activităţi.

Faţă de cele arătate mai sus s-a elaborat proiectul de modificare şi completare a Ordinului ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu pe care îl supunem aprobării.

Modificările dorite de Ministerul Mediului

Prin proiectul de Ordin pe care vi-l prezentăm în continuare Ministerul Mediului va schimba procedura de autorizare a agenților economici din domeniul colectării și valorificării deșeurilor reciclabile prin modificarea Ordinului ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007.

În plus, Agenția Națională de Mediu va ține un registru cu situaţia la zi a centrelor de colectare a deșeurilor, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.

ORDIN

Nr...... din ......... 2013

privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007

RematAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 160534/29.04.2013 al Direcţiei Evaluare Impact şi Controlul Poluării,

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice emite următorul

ORDIN:

Art.I. - Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 8 se completează şi va avea următorul cuprins: „(3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prevăzute la alin. (1), stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 şi raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5, iar pentru centrele de colectare a deşeurilor, completează în teren, în procesul verbal de verificare a amplasamentului, modul de îndeplinire a cerințelor minime specifice prevăzute în anexa nr.4(1)“.

2. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: „(1) Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare, iar pentru activităţile de colectare a deşeurilor, documentaţia prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în anexa nr.4(1)“.

Art.II. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin titularii activităţilor de colectare a deșe-urilor sunt obligaţi să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu, pentru conformarea cu cerinţele din anexa nr. 4¹.

(2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite lunar autorităţii administraţiei publice locale situaţia centrelor de colectare a deșeurilor, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.

Art.III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

Rovana PLUMB

ANEXA

la Ordinul ministrului Mediului

şi Schimbărilor Climatice

Nr. ........./........... 2013

( Anexa nr. 4¹ la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007)

CERINŢE SPECIFICE

minime, de autorizare a

activităţii centrelor

de colectare a deşeurilor

remat2a) Registrul evidenţei gestionării deşeurilor, conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, în format electronic,

b) Procesul verbal de verificare în teren a condiţiilor specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor, pentru care se solicită actul de reglementare.

- dovada deţinerii spaţiului pe o perioadă de minimum 1(un) an, cu respectarea condiţiilor de mediu şi protecţia sănătăţii populaţiei;

- dacă activitatea nu se desfăşoară în zonă industrială, conform zonărilor funcţionale din planurile de urbanism, titularul activităţii are obligaţia de a prezenta acceptul vecinilor din zona în care îşi desfăşoară activitatea;

- deţinerea în proprietate a unui sistem de cântărire autorizat cu specificaţii tehnice corespunzătoare deșeurilor pe care le colectează;

- deţinerea unui sistem de detenţie a prezenţei deșeurilor cu conținut radioactiv, în special pentru deșeuri metalice;

- deţinerea unei platforme betonate a cărei suprafață este funcție de cantitatea şi tipul de deşeu preconizate/estimate a fi colectate în decursul unui an;

- deţinerea unor spaţii de depozitare acoperite (tip şopron, magazie etc.) pentru deșeurile ce se pot degrada datorită condițiilor climatice (precipitaţii, căldură etc.);

- existenţa unui sistem de colectare a apelor uzate.

Organizația Patronală și Profesionale  REMAT solicită modificări

RematCei care au cerut în nenumărate rânduri luarea unor măsuri pentru combaterea pieței negre a deșeurilor au fost chiar membrii singurei organizații patronale a colectorilor și valorificatorilor de deșeuri.  Înăsprirea condițiilor de autorizare nu ar trebui să îi afecteze pe ei în nici un fel, fiindcă toți există de ani de zile pe piață, au făcut investiții majore și au platit an de an taxe și impozite către bugetul de stat. Cei care ar trebui să dispară de pe piața deșeurilor ar trebui să fie firmele fantomă, cele care apar și dispar peste noapte și care afectează grav piața liberă a deșeurilor reciclabile.

Referitor la proiectul de Ordin privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007:

OPP REMAT a sesizat în repetate rânduri necesitatea stabilirii unor condiţii specifice de autorizare în special pentru desfășurarea activităţii de colectare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase de la persoane fizice.

Referatul de aprobare nr. 160534/ OP/29.04.2013 susţine promovarea unor cerinţe specifice minime de autorizare a activităţii centrelor de colectare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase de la persoane fizice.

Vă transmitem în continuare propunerile noastre de completare şi modificare a proiectului de Ordin menţionat:

Art. I……..

1. Alineatul (3) al articolului 8 se completează şi va avea următorul cuprins:

„(3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prevăzute la alin.(1), stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului acti- vităţii. Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 şi raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5, iar pentru centrele de colectare a deşeurilor metalice feroase si neferoase de la persoane fizice, completează în teren, în procesul verbal de verificare a amplasamen- tului, modul de îndeplinire a cerințelor minime specifice prevăzute în anexa nr.4¹“.

2. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare, iar pentru activităţile de colectare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase de la persoane fizice, documentaţia prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în anexa nr. 4¹“.

Art.II. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin titularii activităţilor de colectare a deșeurilor metalice feroase şi neferoase de la persoane fizice sunt obligaţi să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu, pentru conformarea cu cerinţele din anexa nr. 4¹.


ANEXA

la Ordinul ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Nr. .............../..........2013

(Anexa nr. 4¹ la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007)


CERINŢE SPECIFICE

minime, de autorizare a activităţii centrelor de colectare a deşeurilor metalice feroase si neferoase de la persoane fizice


a) .................

b) Procesul verbal de verificare în teren a condiţiilor specifice minimale desfăşurării activităţii de colectare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase de la persoane fizice, pentru care se solicită actul de re- glementare.

- dovada deţinerii spaţiului pe întreaga perioadă pentru care se emite autorizaţia de mediu, cu respectarea condiţiilor de mediu şi protecţia sănătăţii populaţiei;

- dacă activitatea nu se desfăşoară în zo-nă industrială, conform zonărilor funcţionale din planurile de urbanism şi în situaţia în care obţinerea acordului administraţiei publice locale nu este necesar, titularul activităţii are obligaţia de a prezenta acceptul vecinilor din zona în care îşi desfăşoară activitatea;

- deţinerea în proprietate a unui sistem de cântărire autorizat cu specificaţii tehnice corespunzătoare cântăririi deșeurilor metalice pe care le colectează;

- respectarea obligaţiei de monitorizare radiologică a deșeurilor metalice, conform prevederilor Ordinului nr. 117/89/ 21707/2010 (pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare) funcţie de cantităţi de materiale metalice reciclabile estimate a fi colectate;

- deţinerea unei platforme betonate sau a unui spaţiu de colectare adecvat (container, magazie ş.a.) pentru colectarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase care să asigure protejarea solului.


Cu deosebită stimă,
Preşedintele OPP REMAT,
Ing. Gheorghe DUMITRUAlte articole in rubrica Legislaţie