Un plan de acţiune pentru viitorul economic al Uniunii Europene - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Un plan de acţiune pentru viitorul economic al Uniunii Europene

09 July 2016 - 11:11 AM Politici & Economie

În data de 20 iunie 2016, Consiliul Europei a dat publicităţii un „Plan de acţiune privitor la politica de Economie Circulară promovată de către Comisia Europeană“. Ieşirea Marii Britanii din Uniune, prevăzută de altfel de responsabilii europeni, nu va aduce se pare schimbări majore în acest plan de acţiune.

Creşterea durabilă, stimularea competitivităţii, crearea de locuri de muncă, reducerea dependenţei UE de materiile prime principale, eficienţă în utilizarea resurselor, eficienţă energetică, promovarea bunurilor produse la nivel local, prevenirea şi reducerea la minimum a generării de deşeuri sunt puncte de o importanţă crucială pentru viitorul noii Uniuni Europene. Având în vedere importanţa deosebită pentru România a acestui document, oportunităţile pentru mediul de afaceri din ţara noastră şi în special pentru cei care lucrează în managementul deşeurilor, dar şi obligaţiile imediate ce revin clasei politice din ţara noastră pentru implementarea acestor măsuri, vă prezentăm în continuare acest plan, integral, fără modificări sau adăugiri.ecologic

Concluziile Consiliului privind planul de acţiune al UE pentru Economia Circulară

Consiliul a adoptat concluziile privind planul de acţiune pentru o economie circulară. Acest plan are ca scop reducerea deşeurilor şi menţinerea valorii produselor, materialelor şi resurselor în economie cât mai mult timp posibil. Concluziile vin în sprijinul acestui scop şi demonstrează angajamentul faţă de această tranziţie către un model mai durabil, de exemplu, prin reducerea consumului de resurse, stimularea reciclării şi o mai bună gestionare a deşeurilor.

„Concluziile Consiliului privind Închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară

Consiliul Uniunii Europene,

REAMINTIND:

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, adoptată de Consiliul European la 17 iunie 2010, precum şi iniţiativa sa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor“;

Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre“ (PAM 7)[1] pentru o economie verde și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

Raportul Parlamentului European referitor la „utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară“[2];

Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 25 septembrie 2015 privind „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă“ şi
Acordul privind schimbările climatice (COP 21, Paris);

Comunicările Comisiei privind „Inovarea în scopul creşterii durabile - o bioeconomie pentru Europa“[3]; Planul de acţiune privind ecoinovarea[4]; Planul de acţiune verde pentru IMM-uri[5] şi Iniţiativa privind locurile de muncă verzi[6]; Oportunităţile de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor[7]; Planul de salvgardare a resurselor de apă ale Europei[8]; Digitalizarea industriei europene, Valorificarea deplină a pieţei unice digitale, precum şi comunicările conexe[9]; Iniţiativa privind materiile prime[10];

Concluziile Consiliului privind

- Gestionarea durabilă a materialelor şi producţia şi consumul durabile[11],
- Înverzirea semestrului european şi Strategia Europa 2020[12],
- Comunicarea Comisiei privind „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”[13] [14],
- Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversităţii pentru 2020 [15],
- Integrarea competitivităţii industriale[16].

ÎNŢELEGÂND că o economie circulară oferă un potenţial important pentru a realiza o creştere durabilă şi a stimula competitivitatea UE, a crea locuri de muncă, a reduce dependenţa UE de materiile prime principale din surse neregenerabile, a obţine eficienţă în utilizarea resurselor, eficienţă energetică şi o amprentă asupra mediului mai redusă, a promova bunuri produse la nivel local, a preveni şi reduce la minimum generarea de deşeuri, a proteja natura şi capitalul natural, a consolida rezilienţa ecologică şi a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi la eforturile la nivel mondial către o economie ecologică, menţinând, în acelaşi timp, bunăstarea în limitele planetei noastre şi protecţia sănătăţii umane şi a mediului înconjurător;

SUBLINIAZĂ importanţa ierarhiei deşeurilor în sprijinirea tranziţiei către economia circulară, începând cu o accentuare a prevenirii, a pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării deşeurilor, şi reducând la minimum eliminarea deşeurilor, în special printr-o reducere semnificativă a deşeurilor depozitate.

Economia circularăABORDĂRI DE POLITICI INTEGRATE

1. SALUTĂ Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2015 privind „Închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară”[17] (denumit în continuare „Planul de acţiune”) şi SE ANGAJEAZĂ să sprijine punerea în aplicare a acestuia în vederea facilitării tranziţiei spre o economie circulară;

2. SUBLINIAZĂ că tranziţia spre o economie circulară presupune un angajament şi măsuri pe termen lung într-o gamă largă de domenii de politică în UE, precum şi la toate nivelurile de guvernare din statele membre; ÎNCURAJEAZĂ statele membre să stabilească şi să adopte măsuri şi/sau strategii care să completeze şi să contribuie la Planul de acţiune al UE; ÎNDEAMNĂ Comisia să integreze pe deplin economia circulară în toate politicile şi strategiile sale relevante; RECUNOAŞTE, de asemenea, că, în vederea accelerării tranziţiei, ar trebui luate în considerare diferitele situaţii şi etape ale statelor membre.

3. CONSIDERĂ că implicarea activă a sectorului privat şi a altor părţi interesate din Europa şi de la nivel mondial constituie un element cheie pentru o tranziţie realizată cu succes şi mai eficientă către o economie circulară; ÎNCURAJEAZĂ UE şi statele membre, la toate nivelurile de guvernare, să implice în mod activ sectorul privat în promovarea proiectelor de cooperare, inovare şi simbioză industrială din cadrul şi între sectoare şi lanţuri valorice, inclusiv prin abordarea dificultăților specifice în tranziţia către economia circulară, prin acorduri între părţile interesate din societate şi organismele administraţiei publice, cum ar fi proiectul-pilot privind „acordurile pentru inovare” voluntare[18].

4. INVITĂ Comisia să se asigure că propunerile care decurg din Planul de acţiune sunt însoţite de o evaluare amănunţită privind impactul; şi SUBLINIAZĂ faptul că măsurile de politică trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă şi competitivitatea pe termen lung a industriei UE, făcând referire în special la IMM-uri, precum şi să îmbunătăţească funcţionarea pieţei interne; SUBLINIAZĂ, de asemenea, că măsurile de politică trebuie să fie în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, astfel cum se prevede în acordul interinstituţional din 13 aprilie 2016[19], să fie proporţionale, eficiente din punctul de vedere al costurilor, acceptabile din punct de vedere social, adoptate uşor şi cu sarcini administrative minime, să evite fragmentarea politicilor pentru a crea sinergii, precum şi să ia în considerare legislaţia naţională existentă care stimulează circularitatea şi iniţiative care stimulează legislaţia UE concordantă şi coerentă, cum ar fi proiectul „Make-it-work“.

5. SUBLINIAZĂ necesitatea de a se asigura surse durabile şi de aprovizionare durabilă cu materii prime principale; SUBLINIAZĂ rolul comerţului echitabil în asigurarea faptului că preţurile materiilor prime principale şi ale produselor reflectă efectele externe de mediu şi sociale ale acestora, şi că, acolo unde este cazul, se facilitează concurenţa sănătoasă între piaţa pentru resurse primare şi cea pentru resurse secundare; INVITĂ Comisia să ia iniţiative concrete pentru a promova sursele durabile de şi aprovizionarea durabilă cu materii prime pe teritoriul UE şi în cooperare cu ţări terţe (producătoare de mărfuri), fără a crea bariere comerciale tarifare sau netarifare.

POLITICI ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR

6. SPRIJINĂ abordarea Comisiei din Planul de acţiune care tratează întregul ciclu de viaţă al produselor şi SUBLINIAZĂ că o astfel de abordare trans-sectorială integrată este esenţială pentru a „închide bucla“ în mod eficient şi pentru a realiza tranziţia către o economie circulară în care valoarea produselor, materialor şi resurselor este menţinută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea deşeurilor este redusă la minimum; ÎNCURAJEAZĂ Comisia şi statele membre să creeze un mediu de politici favorabil şi coerent şi un cadru legislativ pentru inovarea sistemică pentru a promova o economie circulară de-a lungul întregului lanţ valoric, inclusiv şansele de a încerca astfel de inovaţii.

7. SUBLINIAZĂ importanța unui cadru coerent de politici în domeniul produselor la nivelul UE, în conformitate cu cel de al 7-lea Program de acţiune pentru mediu până în 2020; SALUTĂ intenţia Comisiei de a depune eforturi în acest sens; ÎNCURAJEAZĂ FERM Comisia să asigure coerenţa, îmbunătăţirea şi eficacitatea instrumentelor UE existente relevante pentru politica în domeniul produselor; INVITĂ Comisia să se asigure că instrumentele de politică pot facilita inovaţiile sistemice în viitor.

8. SUBLINIAZĂ necesitatea de a asigura că produsele sunt concepute şi fabricate într-un mod mai durabil, luând în considerare ciclul de viaţă complet al acestora şi reducând la minimum impactul negativ asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii umane; în acest context, CONSTATĂ cu îngrijorare că termenul indicat în anexa la Planul de acţiune pentru măsuri privind proiectarea ecologică nu a fost respectat de către Comisie; SOLICITĂ Comisiei să dea curs acestor măsuri fără alte întârzieri; ÎNDEAMNĂ Comisia să includă măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea durabilităţii, posibilităţii de reparare, posibilităţii de reutilizare, posibilităţilor de utilizare a materialelor reciclate, posibilităţii de modernizare şi posibilităţii de reciclare a produselor în reglementările UE privind proiectarea ecologică, precum şi în alte acte legislative, după caz, până în 2020; INVITĂ Comisia să evalueze, înainte de sfârşitul anului 2018, pentru care grupuri de produse, altele decât cele energetice, ar fi posibil să se ia mai bine în considerare utilizarea eficientă a resurselor şi impactul asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane, pornind de la experienţele dobândite pe baza Directivei privind proiectarea ecologică.

9. SUBLINIAZĂ necesitatea de a acţiona la nivel european pentru a prelungi durata de viaţă a produselor, inclusiv prin soluţionarea ieşirii planificate din uz; INVITĂ Comisia să dezvolte metode comune de evaluare şi verificare a duratei de viaţă a produselor; IA ACT de propunerea Comisiei privind vânzările on-line de bunuri; AŞTEAPTĂ CU INTERES discutarea posibilităţilor de extindere a garanţiei legale a tuturor vânzărilor de bunuri pe baza acestei propuneri şi a verificării - procedură aflată în curs de desfăşurare - adecvării legislaţiei UE privind protecţia consumatorilor şi comercializarea; INVITĂ Comisia să analizeze ce alte iniţiative pot fi luate la nivelul UE în vederea prelungirii duratei de viaţă a produselor, de exemplu, prin promovarea disponibilităţii pieselor de schimb.

Dezbateri

10. CONSTATÂND rolul esenţial al consumatorilor în tranziţia spre o economie circulară, SUBLINIAZĂ importanţa creşterii gradului de conştientizare, a promovării unor mecanisme adecvate bazate pe piaţă şi a dezvoltării infrastructurii de sprijin în scopul stimulării comportamentului, consumului şi producţiei durabile, atât pe piaţa tranzacţiilor dintre întreprinderi şi consumatori, cât şi pe piaţa tranzacţiilor dintre întreprinderi; SUBLINIAZĂ că accesul la informaţii de încredere, puse la dispoziţie în timp util şi uşor de înţeles referitoare la caracteristicile de mediu ale produselor şi serviciilor poate facilita efectuarea unor alegeri în cunoştinţă de cauză; INVITĂ Comisia să elaboreze şi să propună o metodologie pentru a se asigura că menţiunile ecologice, inclusiv etichetele, se bazează pe informaţii verificabile şi transparente, luând în considerare condiţiile specifice din statele membre, precum şi experienţele dobândite ca urmare a proiectelor-pilot aflate în curs de desfăşurare pe plan european privind amprenta asupra mediului şi verificarea tehnologiilor de mediu; ÎNCURAJEAZĂ Comisia şi statele membre să sprijine activităţi de creştere a gradului de conştientizare adresate consumatorilor în cadrul promovării economiei circulare.

11. SUBLINIAZĂ importanţa unei legislaţii eficiente privind substanţele chimice pentru a sprijini economia circulară şi necesitatea de a îndeplini diferitele obiective ale celui de al 7-lea Program de acţiune pentru mediu; INVITĂ Comisia ca, atunci când abordează interfaţa dintre legislaţia UE referitoare la substanţele chimice, cea referitoare la produse şi cea referitoare la deşeuri, până în 2017, în cooperare cu statele membre, să elaboreze o metodologie pentru a stabili dacă reciclarea, recuperarea sau eliminarea oferă cel mai bun rezultat global pentru a obţine atât cicluri de materiale netoxice, cât şi rate de reciclare mai ridicate, respectând, în acelaşi timp, nivelul existent ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului înconjurător şi ţinând cont de principiul precauţiei; în acest context, SUBLINIAZĂ necesitatea unor informaţii adecvate cu privire la prezenţa substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în materiale, produse şi deşeuri.

12. SUBLINIAZĂ importanţa unei pieţe funcţionale şi eficiente pentru materiile prime secundare; SUBLINIAZĂ importanţa stimulării cererii de materii prime secundare şi a reciclării de înaltă calitate, printre altele, prin promovarea utilizării materiilor prime secundare şi îmbunătăţirea încrederii în calitatea materiilor prime secundare, inclusiv a accesibilităţii informaţiilor referitoare la conţinutul substanţelor care ridică probleme de reciclare sau recuperare; INVITĂ Comisia să elaboreze criterii uniforme la nivelul UE privind încetarea statutului de deşeu, acolo unde este cazul, şi să promoveze elaborarea standardelor de calitate pentru materiile prime secundare la nivelul UE şi pe plan internaţional, în scopul facilitării circulaţiei transfrontaliere, protejând în acelaşi timp mediul înconjurător şi sănătatea umană;

13. INVITĂ Comisia să exploreze posibilităţile de a încuraja reciclarea produselor utilizate care sunt exportate din UE într-un mod ecologic şi în condiţii de siguranţă odată ce acestea devin deşeuri în interiorul sau în afara UE;

13a. RECUNOAŞTE că exportul deşeurilor poate face mai dificilă obţinerea unor rate de reciclare mai ridicate; INVITĂ la întărirea controalelor în cadrul UE şi la frontierele sale, pentru a împiedica transportul ilegal de deşeuri, în conformitate cu Regulamentul revizuit privind transferurile de deşeuri[20].

14. REITEREAZĂ necesitatea de a evita ca deşeurile marine, în special cele din material plastic, să ajungă în mediul înconjurător, în scopul obţinerii unei reduceri semnificative până în 2020; CONSIDERĂ că proiectarea ecologică a materialelor plastice şi a produselor din material plastic, precum şi buna gestionare a deşeurilor din plastic, sunt esenţiale pentru prevenirea poluării; SALUTĂ iniţiativele voluntare luate de către industrie; INVITĂ Comisia să propună măsuri solide pentru reducerea evacuării deşeurilor din plastic de dimensiuni mari şi mici în mediul marin, ca parte a strategiei privind materialele plastice pe care a anunţat-o, până cel târziu în 2017, inclusiv propunerea de interzicere a particulelor de microplastic în produsele cosmetice, şi, după caz, propunerile de abordare a altor produse care generează deşeuri marine, luând în considerare, în acelaşi timp, evoluţiile din cadrul convenţiilor maritime regionale, cum ar fi OSPAR, HELCOM şi Convenţia de la Barcelona.

15. SUBLINIAZĂ contribuţia utilizării eficiente a apei la o economie circulară; în acest sens, EVIDENŢIAZĂ importanţa gestionării integrate a apei, precum şi a sporirii reciclării şi reutilizării apei în mod eficient din punct de vedere al costurilor, luând în considerare condiţiile regionale, şi a reciclării resurselor din apele reziduale, în conformitate cu acquis-ul UE în domeniul mediului; INVITĂ Comisia să se asigure că legislaţia-cadru sprijină, acolo unde este cazul, reutilizarea apelor uzate epurate, respectând, în acelaşi timp, nivelul ridicat existent de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului[21].

16. SPRIJINĂ eforturile tuturor actorilor de a reduce deşeurile alimentare, ceea ce va contribui la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă 12.3, care are drept scop reducerea la jumătate a deşeurilor alimentare la nivel mondial pe cap de locuitor la nivelul comerţului cu amănuntul şi al consumatorilor, precum şi reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanţurilor de producţie şi de aprovizionare, inclusiv a pierderilor după recoltare pâ-nă în 2030.

SPRIJIN PENTRU INOVARE ŞI ACTIVITĂŢI ECONOMICE CIRCULARE

17. SUBLINIAZĂ că cercetarea şi inovarea sunt esenţiale pentru dezvoltarea proceselor necesare, durabile şi eficiente din punctul de vedere al resurselor, la nivel industrial, economic şi social, pentru a stimula tranziţia către economia circulară; INVITĂ Comisia să sprijine industria UE în domeniul cercetării şi inovării, în îmbunătăţirea cooperării în cadrul ciclurilor şi a cooperării trans-sectoriale, precum şi în preluarea unor noi tehnologii, modele de afaceri şi soluţii digitale, precum şi a serviciilor, produselor şi proceselor de producţie mai eficiente din punctul de vedere al resurselor şi a unor alternative mai bune pentru substanţele chimice şi materialele periculoase în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

Votat!18. RECUNOAŞTE avantajele capitalului natural, importanţa ecosistemelor şi a serviciilor acestora, precum şi necesitatea utilizării durabile a resurselor naturale; REAMINTEŞTE importanţa dezvoltării unui sistem de evaluare a capitalului natural prin intermediul unor indicatori adecvaţi pentru monitorizarea progresului economic şi pentru dezvoltarea în continuare a conturilor pentru ecosisteme, valorificând la maximum, în acelaşi timp, instrumentele şi iniţiativele de durabilitate existente; INVITĂ Comisia şi statele membre să promoveze soluţii bazate pe conceptul de natural şi conceptul de bio, şi utilizarea materialelor regenerabile obţinute într-o manieră durabilă, inclusiv bio-rafinarea biomasei în scopuri cu valoare mare, fără a compromite securitatea alimentară şi integritatea mediului, eficienţa utilizării resurselor, rezilienţa ecosistemelor şi a serviciilor lor, precum şi utilizarea durabilă a energiilor regenerabile; IA ACT de intenţia Comisiei de a promova utilizarea eficientă a resurselor biologice printr-o serie de măsuri, inclusiv de îndrumare şi diseminare a celor mai bune practici privind utilizarea biomasei în cascadă şi de sprijin pentru inovare în bioeconomie; SOLICITĂ Comisiei să analizeze contribuţia strategiei sale în domeniul bioeconomiei 2012 la economia circulară şi să o actualizeze în consecinţă.

La vot19. REITEREAZĂ faptul că o economie circulară nu necesită numai investiţii în soluţii durabile şi inovatoare, ci şi cheltuieli publice ecologice efectuate în scopul mobilizării iniţiativelor sectorului public şi privat; în acest sens, SALUTĂ sprijinul disponibil pentru economia circulară şi atenţia sporită faţă de aceasta din cadrul fondurilor şi programelor de finanţare UE; INVITĂ Comisia să sprijine în mod activ statele membre, sectorul privat şi alte părţi interesate să apeleze la aceste fonduri pentru a facilita tranziţia către o economie circulară prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării resurselor şi a eficienţei energetice şi prin reducerea la minimum a deşeurilor, inclusiv prin ierarhizarea deşeurilor; ÎNCURAJEAZĂ Comisia şi statele membre să aplice principiul „poluatorul plăteşte“ pentru a acoperi costurile cu infrastructura necesară de gestionare a deşeurilor în mod durabil.

20. SUBLINIAZĂ că guvernul are un rol cheie în constituirea stimulentelor şi asigurarea aplicării eficiente a achiziţiilor publice ecologice (APE) la economia circulară; INVITĂ statele membre şi Comisia să stimuleze şi să faciliteze modele de afaceri circulare care să permită o pondere mai ridicată a achiziţiilor publice ecologice în cheltuielile publice la toate nivelurile posibile, pentru a crea pieţe pentru produse şi servicii circulare; SOLICITĂ Comisiei să elaboreze îndrumări şi să constituie stimulente pentru aplicarea APE în condiţii de economie circulară, inclusiv cu privire la evaluarea costului pe ciclu de viaţă; INVITĂ Comisia şi statele membre să se bazeze pe obiectivele existente[22] aferente APE, să accelereze tranziţia către economia circulară, să îmbunătăţească monitorizarea şi să faciliteze în mod activ schimbul de cunoştinţe şi bune practici între statele membre, precum şi să ofere sprijin pentru programele de formare în domeniul APE.

21. RECUNOAŞTE că IMM-urile, deşi constituie deseori motoare ale inovării şi se află în prim-planul tranziţiei spre o economie circulară, se confruntă cu provocări specifice; SPRIJINĂ măsurile de sporire a posibilităţilor IMM-urilor de a beneficia de şansele pe care le oferă tranziţia către o economie circulară, precum şi de sprijinire a IMM-urilor în vederea adaptării şi contribuirii la tranziţia către o economie circulară; SALUTĂ contribuţia planului de acţiune privind ecoinovarea şi a planului de acţiune verde pentru IMM-uri la tranziţia către o economie circulară.

22. SUBLINIAZĂ importanţa educaţiei şi formării în toate domeniile relevante în scopul facilitării tranziţiei către economia circulară şi al asigurării că aceasta favorizează reducerea şomajului, creând, în acelaşi timp, locuri de muncă de calitate ridicată.

MONITORIZARE, URMĂRIRE ŞI COOPERARE

23. SUBLINIAZĂ necesitatea unei structuri de guvernanţă la nivelul UE, precum şi a unui cadru de monitorizare pentru a consolida şi evalua progresul în direcţia economiei circulare, reducând, în acelaşi timp, sarcina administrativă la minimum; în această privinţă, CONSTATĂ că informaţiile se pun deja la dispoziţia Eurostat; INVITĂ Comisia ca, în cooperare cu statele membre, să continue să întocmească un tablou de indicatori de încredere în vederea formulării unor obiective ambiţioase şi realiste[23] pe termen lung şi a integrării acestora în acţiunile de urmărire a Strategiei UE 2020 şi de implementare la nivelul UE a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

24. SUBLINIAZĂ importanţa revizuirii periodice la nivel politic a progresului realizat în privinţa Planului de acţiune; SOLICITĂ Comisiei să furnizeze Consiliului o informare anuală scrisă cu privire la progresul înregistrat în implementarea planului de acţiune; şi SOLICITĂ Comisiei să evalueze periodic, începând cel târziu în 2018, efectul acţiunilor implementate în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, printre altele, prin consultarea părţilor interesate în scopul includerii experienţelor lor practice, în vederea analizării rezultatelor planului de acţiune, în vederea stabilirii celui mai eficient set de politici şi, atunci când este necesar, în vederea actualizării planului şi a instrumentelor propuse.

Bruxelles

25. CONSTATĂ că părţile interesate s-au pronunţat, printre altele, în favoarea unei abordări pe termen lung, a unei orientări clare şi a asumării responsabilităţii de către UE şi statele membre[24], INVITĂ la menţinerea consecvenţei în abordările şi standardele naţionale, schimbul de bune practici şi experienţele dobândite de către statele membre şi părţile interesate, precum şi la apelarea la mai multe stimulente financiare şi instrumente bazate pe piaţă pentru a stimula reutilizarea şi piaţa materiilor prime secundare.

26. SUBLINIAZĂ importanţa instrumentelor bazate pe piaţă, acolo unde este cazul, pentru crearea stimulentelor economice care să promoveze utilizarea durabilă a resurselor; INVITĂ statele membre să facă schimb de experienţe şi bune practici în dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor de piaţă care sprijină tranziţia către economia circulară şi să ia în considerare impactul anumitor instrumente bazate pe piaţă asupra statelor membre învecinate; SALUTĂ îndrumarea din partea Comisiei cu privire la felul în care statele membre ar putea dezvolta astfel de instrumente în sprijinul economiei circulare; RECUNOAŞTE impactul negativ al subvenţiilor dăunătoare mediului; INVITĂ Comisia ca, în cooperare cu statele membre, să elaboreze orientările UE referitoare la subvenţiile dăunătoare mediului în vederea facilitării eforturilor întreprinse pentru a identifica şi elimina treptat subvenţiile respective, luând în considerare, în acelaşi timp, aspectele sociale şi economice.

27. INVITĂ Comisia să instituie o platformă în vederea facilitării, în condiţii mai structurale, a schimbului de cunoştinţe, tehnologii, bune practici şi experienţe în domeniul politicilor (inclusiv privind instrumentele economice) între statele membre şi între părţile interesate la nivel european, făcând uz, acolo unde este posibil, de platformele şi experienţele existente.“

 Traducere realizată de Revista ecologic

[1] JO L 354 din 28 decembrie 2013, p. 171
[2] (2014)2208 (INI)
[3] 6487/12 - COM(2012) 60 final
[4] 18874/11 - COM(2011) 899 final
[5] 11616/1/14 REV 1 - COM(2014) 440 final
[6] 11572/14 - COM(2014) 446 final
[7] 11609/14 - COM(2014) 445 final
[8] 16425/12 - COM(2012) 673 final
[9] 8100/16 - COM(2016) 180 final
[9] 8097/16 - COM(2016) 179 final
[9] 8099/16 - COM(2016) 178 final
[9] 8104/16 - COM(2016) 178 final
[10] 16053/08 - COM(2008) 699 final
[11] 17495/10
[12] 14731/14
[13] 18346/11
[14] 6678/12
[15] 15389/15s
[16] 13617/14
[17] 14972/15
[18] „Reglementări îmbunătăţite pentru investiţii axate pe inovare la nivelul UE” (SWD(2015) 298; şi http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
[19] JO L123/1 (12.5.2016)
[20] Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 660/2014
[21] Printre altele, pe baza avizelor emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
[22] În conformitate cu PAM 7 şi pornind de la experienţele dobândite pe baza Directivei privind eficienţa energetică
[23] Pe baza concluziilor Consiliului privind înverzirea semestrului european şi Strategia Europa 2020 (14731/14)
[24] http://english.eu2016.nl/events/2016/01/25/stakeholder-meeting-on-the-circular-economyAlte articole in rubrica Politici & Economie