„Criza economică ne-a afectat şi pe noi, şi pe agenţii economici“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

„Criza economică ne-a afectat şi pe noi, şi pe agenţii economici“

03 July 2010 - 03:40 PM Politici & Economie

cabana-capra_rr

Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului este una dintre instituţiile importante din România. Aici se eliberează autorizaţiile de mediu pentru agenţii economici şi se urmăreşte ca mediul în care trăim să fie unul sănătos. Tot aici se fac strategiile de mediu şi se implementează legislaţia europeană de mediu.
Preşedintele acestei instituţii este Iosif Nagy, membru UDMR, absolvent la Universităţii de Studii Economice Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, este economist specializat în finanţe şi contabilitate. Între anii 2005 şi 2009 Iosif Nagy a fost directorul general al Societăţii Naţionale a Apelor Minerale.

ecologic: Ce ne puteţi spune despre activitatea actuală a Agenţiei?
Iosif Nagy, preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului: ANPM acţionează permanent pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos, în concordanţă cu dezvoltarea economică şi cu contextul social al Româ-niei.
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca de altfel şi cele opt agenţii regionale pentru protecţia mediului, cât şi cele 42 de agenţii locale au trasate o serie de atribuţii extrem de clare, după cum urmează: planificarea strategică de mediu, monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului, implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local şi raportarea către Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

ecologic: Care sunt însă priorităţile ANPM în a-ceastă perioadă?
Iosif Nagy, preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului: Pentru această perioadă avem priorităţi legate de toate domeniile pe care le gestionăm: controlul poluării şi managementul riscului, protecţia atmosferei, schimbări climatice, protecţia naturii, protecţia solului şi a subsolului, biosecuritate, deşeuri şi substanţe chimice periculoase.
Aş vrea să amintesc doar o parte dintre obiectivele prioritare ale ANPM în acest an. În primul rând, suntem preocupaţi de asigurarea implementării legislaţiei specifice în domeniul controlului poluării industriale, managementului riscului, etichetării UE ecologice şi participării voluntare a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS), de rezultatele din aquis-ul comunitar de mediu şi de coordonarea acestor procese la nivel naţional, regional şi local.
Realizăm în prezent inventarul anual al instalaţiilor care utilizează substanţe clasificate ca fiind cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere (CMR) şi a cantităţilor folosite.
Un alt obiectiv îl reprezintă reducerea emisiilor poluante în aer, apă şi sol provenite din instalaţiile industriale şi reducerea efectelor potenţiale asupra vieţii şi a mediului în comunităţile umane
Conştientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a poluării cu luarea în considerare a analizelor cost-beneficiu, analiza documentaţiilor tehnico-economice realizate de OMV Petrom în vederea stabilirii programelor de remediere a contaminării unor obiective ale societăţii respective, incluse în Anexa P a contractului de privatizare Petrom sunt alte priorităţi, ca şi realizarea practică a sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor municipale prin extinderea colectării şi a colectării separate a deşeurilor, construirea şi punerea în operare a staţiilor de transfer, a instalaţiilor de sortare, compostare, tratare mecano-biologică şi a depozitelor conforme, închiderea depozitelor neconforme.
Urmărim în activitatea actuală creşterea ratei de reciclare şi valorificare a deşeurilor industriale, reabilitarea, reanalizarea şi delimitarea exactă a site-urilor Natura 2000 şi a ariilor protejate, modernizarea grădinilor zoologice pentru îndeplinirea standardelor de mediu, menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare şi îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare.
Menţinerea caracterului operaţional şi funcţional, al Registrului Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto şi de Directiva 2003/87 a CE, colaborarea cu alte autorităţi în vederea integrării politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi încheierea unor protocoale de colaborare în domeniul protecţiei mediului şi asigurarea infrastructurii informatice pentru activitatea de colectare, gestionare şi raportare a datelor de mediu gestionate de ANPM sunt activităţi curente ale Agenţiei.
Şi am să închei cu prima noastră prioritate şi anume atragerea de fonduri europene pentru promovarea şi implementarea proiectelor de mediu.

ecologic: Cum se fac simţite efectele actualei crize asupra activităţii Agenţiei Naţionale de Mediu şi asupra agenţilor economici pe care îi monitorizaţi?
Iosif Nagy, preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului: În ceea ce priveşte activitatea Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, au apărut anumite dificultăţi în desfăşurarea activităţilor, dificultăţi legate în principal de fondurile disponibile. Am avut şi mai avem greutăţi în asigurarea fondurilor necesare funcţionării corespunzătoare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, fonduri necesare pentru funcţionare, pentru întreţinere şi pentru reparaţii. Alte dificultăţi le avem în asigurarea fondurilor necesare cofinanţării proiectelor, în asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea unor studii pe baza cărora se fac raportările către Comisia Europeană, către Agenţia Europeană de Mediu şi către Secretariatele Convenţiilor. Aceeaşi situaţie este şi în asigurarea fondurilor necesare realizării instruirii periodice a personalului, atât din cadrul ANPM, cât şi din cadrul agenţiilor teritoriale din subordine şi asigurarea fondurilor necesare promovării salariaţilor. Activitatea agenţiilor pentru protecţia mediului este îngreunată şi de restricţionările legislative care au condus la stoparea, practic, a recrutării de personal pe posturile vacante.
Efectele crizei economice s-au făcut simţite şi în cazul agenţilor economici. De exemplu, în vederea conformării instalaţiilor care se încadrează sub incidenţa Directivei IPPC şi beneficiază de perioada de tranziţie, agenţii economici au obligaţia de a realiza investiţiile de mediu conform planurilor de acţiune, care sunt parte integrantă a autorizaţiei de mediu. Sunt agenţi economici care au solicitat derogarea termenelor de realizare a măsurilor, dar şi agenţi economici care nu au respectat termenele pentru realizarea investiţiilor conform planului de acţiune.
Unii operatori au decis reducerea activităţii, astfel că este pusă în pericol realizarea investiţiilor de mediu scadente la 31.12.2010 (de exemplu, se vor închide unele hale de producţie de creştere intensivă a păsărilor). Alţi operatori îşi revizuiesc strategiile care vor stabili tehnologiile pe care le vor implementa sau analizează posibilitatea de dezafectare a unor cazane din componenţa instalaţiilor mari de ardere.
De asemenea, ca urmare a crizei economice globale s-au înregistrat şi un număr important de firme, care deţineau instalaţii incluse în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră - instalaţii ETS, care şi-au încetat temporar sau chiar definitiv activitatea. Acesta este, după părerea mea, cel mai grav efect al crizei.

ecologic: Cum se implică ANPM în promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător?
Iosif Nagy, preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului: ANPM are un dialog permanent cu reprezentanţii societăţii civile, cu organizaţiile neguvernamentale, cu asociaţiile profesionale şi cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ.
Agenţia s-a implicat activ în acest an în diverse campanii de informare şi conştientizare pe probleme de mediu (Let’s do it Romania!, Ofensiva Verde continuă!, Ziua Porţilor Deschise la ANPM). O atenţie deosebită o acordăm educării generaţiei tinere şi, în acest sens, aş vrea să amintesc implementarea în parteneriat cu Corpul Păcii din România a proiectului Eco-WEB - o resursă naţională pentru educaţie ecologică. Proiectul are ca scop întărirea relaţiei dintre autorităţile de mediu şi societatea civilă, prin crearea unei baze de date naţionale care să cuprindă planuri de lecţii privind protecţia mediului.Alte articole in rubrica Politici & Economie