ANRSC a intrat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

ANRSC a intrat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

06 March 2013 - 04:17 PM Politici & Economie

romprest_rrAutoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC este instituţie publică de interes naţional, care a intrat acum în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. Deoarece rolul ANRSC, este unul foarte important pentru tot ceea ce înseamnă servicii comunitare, în acest număr al revistei facem o scurtă prezentare a acestei instituții prea puțin cunoscută.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC este formată din aparatul central şi 7 agenţii teritoriale, fără personalitate juridică, câte una pentru regiunile de dezvoltare nr. 1-7, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea are drept scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

• alimentarea cu apă;

• canalizarea şi epurarea apelor uzate;

• colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

• producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, cu excepția activității de producere a energiei termice în cogenerare.

• salubrizarea localităţilor;

• iluminatul public;

• administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale;

• transport public local, conform competen-țelor acordate prin legea specială.

ANRSC are următoarele competenţe şi atribuţii privind serviciile de utilităţi publice din sfera sa de reglementare:

• elaborează şi stabileşte reglementări sectoriale de nivel secundar şi terţiar cu caracter obligatoriu;

• acordă, modifică, suspendă sau retrage licenţele ori autorizaţiile, după caz;

• solicită autorităţilor administraţiei publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, după caz;

• elaborează metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor;

• eliberează, potrivit competenţelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, atunci când/dacă acest aviz este prevăzut prin legile speciale;

• avizează proiectele de acte normative elaborate şi promovate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu impact asupra domeniului său de activitate;

• organizează sistemul informaţional de culegere, prelucrare şi sinteză a datelor cu privire la serviciile de utilităţi publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestora, precum şi la activitatea operatorilor;

• întocmeşte şi gestionează baza de date necesară desfăşurării activităţii proprii şi pentru furnizarea de informaţii Guvernului, ministerelor sau altor autorităţi centrale şi locale interesate;

• organizează sistemul de monitorizare, evaluare şi control în teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor Legi nr. 51/2006 şi a legislaţiei sectoriale specifice fiecărui serviciu;

• supraveghează şi monitorizează desfăşurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

• monitorizează aplicarea şi respectarea de către operatori şi autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei primare din domeniu, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării acestora;

• monitorizează respectarea şi îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor şi măsurilor stabilite în condiţiile de emitere sau de menţinere a licenţei ori autorizaţiei;

• elaborează regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru şi contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare şi le aprobă prin ordin al preşedintelui;

• elaborează şi adoptă criterii şi indicatori de performanţă care să permită monitorizarea, compararea şi evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;

• sesizează ministerul de resort şi Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea prevederilor legale, ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă;

• propune autorităţilor administraţiei publice locale, ministerului de resort şi Consiliului Concurenţei măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiţii de monopol, precum şi pentru prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor;

• iniţiază şi organizează programe de instruire şi pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate;

• prezintă anual Guvernului un raport cu privire la serviciile comunitare de utilităţi publice din sfera sa de reglementare şi activitatea proprie;

• colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţări în domeniul său de activitate.

• îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice este abilitată, ca autoritate com-petentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licenţele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activităţile într-o unitate administrativ-teritorială, pentru:

a) serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) serviciul public de alimentare cu apă;

c) serviciul public de canalizare;

d) serviciul public de salubrizare a localităţilor;

e) serviciul de iluminat public.

Recunoaşterea oficială a calităţii de operator de servicii de utilităţi publice, se face prin eliberarea de către ANRSC a licenţei  pentru un serviciu sau o activitate de utilităţi publice, din domeniul său de competenţă, stabilit potrivit Legii privind serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul de licenţă va fi obligat să probeze printr-o prestaţie continuu performantă, că îşi menţine statutul dobândit prin licenţă. Scopul final este acela de a asigura servicii de calitate, la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă, stabiliţi prin reglementările în  vigoare.

Totodată, ANRSC este abilitată să elibereze, să modifice, să suspende sau să retragă următoarele tipuri de autorizaţii:

a) de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

b) de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

c) de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;

d) de exploatare a contoarelor de apă cal-dă utilizate ca repartitoare de costuri.

ANRSC controlează modul în care sunt respectate şi aplicate de către operatorii furnizori/prestatori prevederile legislaţiei specifice activităţilor de servicii comu- nitare de utilităţi publice, iar în cadrul control, personalul împuternicit stabileşte termene de conformare, aplică sancţiuni şi/ sau propune declanşarea procedurii de suspendare sau de retragere a licenţelor/autorizaţiilor operatorilor, după caz.

ANRSC avizează preţurile şi tarifele pentru:

-  serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

- serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv cea produsă în cogenerare.

Ca excepție, ANRSC aprobă preţurile şi tarifele:

- pentru operatorii economici şi instituţiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare de natura celui public şi care nu se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective şi nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare;

- pentru instituţiile publice şi operatorii economici care nu exploateazã un SACET, dar prestează servicii de alimentare cu e-nergie termicã.

Priorităţi legislative urmărite pentru anul 2013

Având în vedere art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 13/2008  pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, ANRSC va elabora procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, criteriile de selecție-cadru precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.Alte articole in rubrica Politici & Economie