Definiţii şi corelări de termeni în domeniul gestionării deşeurilor - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Definiţii şi corelări de termeni în domeniul gestionării deşeurilor

09 June 2014 - 01:42 PM Reciclare & Recuperare

Lingouri confecţionate din metal recuperat

Una dintre marile probleme din domeniul gestionării deșeurilor este necunoașterea, neînțelegerea, necorelarea termenilor, a ceea ce se înțelege prin deșeu și cum își schimbă el denumirea și statutul atunci când este procesat într-un anume fel. Lipsa în România a ghidurilor de bune practici creează probleme atât în rândul celor care lucrează în a acest domeniu, cât și în rândul celor care ar trebui să reglementeze, să autorizeze și să controleze în cunoștință de cauză acest domeniu extrem de complex, aflat într-o continuă dezvoltare. Unul dintre puținii specialiști din domeniu, Constantin Apostol, directorul general al societății AS METAL COM a conceput un asemenea ghid, de fapt un foarte necesar instrument de lucru, pe care vi-l prezentăm în continuare.ecologic

Legături între Codul Fiscal, Ordonanţa de Urgenţă nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 şi Legea nr. 211 privind Regimul Deşeurilor, Regulamentul 333/CE 2011 şi Directiva 2008/98/CE

La articolul 160, alineatul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) livrarea următoarelor categorii de bunuri :

1. Livrarea deşeurilor feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

Deşeu - substanţele sau obiectele pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce (LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008)

Deşeuri de aluminiu - înseamnă deşeuri metalice care constau în principal în aluminiu şi aliaje de aluminiu (vezi art. 2(b) - Regulamentul CE 333/2011);

Deşeuri de fier şi oţel - înseamnă deşeuri metalice care constau în principal în fier şi oţel (vezi art. 2(a) - Regulamentul CE 333/2011);

Rebut - produs neconform cu cerinţele (Directiva CE 98/ 2008).

2. Livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale care conţin metale sau aliajele acestora;

Reziduuri de producţie - un material care nu este produs în mod deliberat într-un proces de producţie şi care reprezintă un deşeu sau nu (Directiva CE 98/2008).

Constantin Apostol, director general SC AS METAL COM SRLEste considerat subprodus şi nu deşeu, o substanţă sau un obiect care rezultă în urma unui proces de producţie al cărui obiect principal nu este producerea acestuia şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- Utilizarea ulterioară a substanţei, a obiectului este certă;

- Substanţa sau obiectul pot fi utilizate direct, fără a fi supuse unei alte prelucrări suplimentare celei prevăzute de practica industrială obişnuită;

- Substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces de producţie;

- Utilizarea ulterioară este legală în sensul că substanţele sau obiectele îndeplinesc toate cerinţele relevante referitoare la produs, la protecţia mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu vor produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei (LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008).

Substanţă - un element chimic şi compuşii acestuia în stare naturală sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilităţii şi orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepţia oricărui solvent care poate fi separat fără a influenţa stabilitatea substanţei sau fără a-i schimba compoziţia (vezi Regulamentul CE 1907/2006 REACH, cap. 2, art.3 - definiţii);

Articol - un obiect căruia i se dă în cursul producţiei o for-mă, o suprafaţă sau un aspect special care îi determină funcţia într-un grad mai mare decât o face compoziţia sa chimică (vezi Regulamentul CE 1907/2006 REACH, cap. 2, art. 3 - definiţii) -  Rebut = produs neconform cu cerinţele (Directiva CE 98/2008).

3. Livrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;

Deşeu - substanţele sau obiectele pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce (LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008).

4. Livrarea materialelor prevăzute la punctele 1-3 după prelucrarea/transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere.

Non deşeu - (Deşeu care încetează să mai fie considerat deşeu) - categorii de deşeuri care au trecut printr-o operaţiune de valorificare, inclusiv reciclare şi îndeplinesc o serie de criterii specifice (vezi Regulamentul 333/2011).

Încetarea statutului de deşeu (deşeuri care nu mai sunt deşeuri) - în cazul în care anumite categorii de deşeuri au trecut printr-o operaţiune prevăzută în Anexa 3 şi dacă îndeplinesc cerinţele specifice stabilite de Comisia Europeană (vezi Regulamentul 333/2011 şi Directiva CE 98/2008), acestea încetează să mai fie considerate deşeuri, în sensul prezentei legi (LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR).

Producător - deţinătorul care transferă deşeurile metalice altui deţinător pentru prima dată ca deşeuri metalice care nu mai constituie deşeuri (Regulamentul 333/2011).

Producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri (LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008). (La aceste paragrafe se încadrează fosta activitate de valorificare prin mijloace pirometalurgice şi hidrometalurgice).

Deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică sau juridică care se află în posesia acestora (LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008).

Reciclare - ORICE OPERAŢIUNE DE VALORIFICARE PRIN CARE DEŞEURILE SUNT TRANSFORMATE ÎN PRODUSE, MATERIALE SAU SUBSTANŢE PENTRU A-ŞI ÎNDEPLINI FUNCŢIA LOR INIŢIALĂ SAU PENTRU ALTE SCOPURI. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibili sau pentru operaţiunile de umplere ( LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008).

Valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general (vezi Anexa 3 din LEGEA nr. 211 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR şi Directiva CE 98/2008).

Exemplu:

• R4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;

• R12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11.

În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea îna-inte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11.

Remarcă - termenul de recuperare nu îl regăsim definit în noua legislaţie, dar îl găsim în OUG nr. 78/2000 (ex.: R4 - reciclarea/recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici). Dacă privim definiţia din Directiva privind regimul deşeurilor (ex: R4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi a compuşilor metalici), rezultă că recuperarea este în fapt valorificare, iar aceste operaţiuni sunt codificate în Anexa 2 din Directiva 98/2008 de la R1 la R13.

Constantin Apostol, director general SC AS METAL COM SRL

Operaţiunile de tratare
Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare