Environ vrea să sprijine primăriile pentru colectarea DEEE - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Environ vrea să sprijine primăriile pentru colectarea DEEE

18 December 2015 - 07:14 PM Reciclare & Recuperare

În continuarea acțiunilor sale de informare, de conștientizare și de sensibilizare în ceea ce privește colectarea deșeurilor electrice și electronice (DEEE), Asociația ENVIRON a trimis vineri, 18 decembrie 2015, către 3222 de primării din întreaga țară o scrisoare de intenție în scopul încheierii de parteneriate pentru îndeplinirea prevederilor OUG nr.5/2015 privind deșeurile electrice și electronice.

Stimate Domnule Primar/Stimată Doamnă Primar

Prin prezenta Asociația Environ, organizație colectivă autorizată de catre Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (licența nr. RO-ANPM-DEE-004/2014), ce activează la nivel național în domeniul gestiunii deșeurilor de echipamente electice și electronice (DEEE), asigură preluarea tuturor deșeurilor colectate de la gospodăriile particulare, conform prevederilor Art. 10, (1), din OUG nr. 5/2015 și valorificarea lor, cu asigurarea trasabilității prin documente justificative.

Activitățile desfășurate de către noi sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul protecției mediului și cu obligațiile naționale de colectare și valorificare a deșeurilor, obligații asumate de România în calitate de stat membru al UE.

Având in vedere faptul că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 5/2015, Art. 9, (5), eliminarea DEEE-urilor sub formă de deșeuri municipale nesortate este interzisă*, iar unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile deliberative, au obligația de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare sau colectarea periodică cu operatori desemnați, cel putin o dată pe trimestru* (Art. 10, alin. 2 din acelasi act normativ) vă propunem încheierea unui Protocol de colaborare.

Prin această colaborare, Asociația Environ oferă dotarea gratuită, după caz, cu recipienți și containere de colectare selectivă a DEEE-urilor și a DBA-urilor, asigură organizarea cel puțin o dată pe trimestru, cu operatori autorizați, colectarea DEEE-urilor și a DBA-urilor de la gospodăriile particulare și, nu în ultimul rând, pune la dispoziția dumneavoastră documentele justificative pentru asigurarea trasabilității deșeurilor până la valorificator.

Toate aceste activități sunt desfășurate atât în scopul realizării obligațiilor naționale de colectare și valorificare a DEEE-urilor și a DBA-urilor , cât și pentru realizarea obligațiilor ce revin autorităților publice locale, obligații prevăzute în OUG nr. 5/2015, HG 1132/2008 și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.

Menționăm că prin derularea acestei colaborări cu Asociația Environ, toate cantitățile de DEEE-uri colectate și valorificate de către noi pot îndeplini obiectivul anual de reducere cu 15% al cantităților de deșeuri municipale și asimilabile generate, pe raza dumneavoastră de competență, astfel încât instituția dumneavoastră să nu înregistreze nici o obligație de plată la Fondul pentru Mediu (Art. 9, alin 1, lit. p, din OUG nr. 196/2005).

Ne fundamentăm această propunere de Protocol de colaborare în temeiul OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și a prevederilor HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 021.528.03.69, fax 021 5280370 sau pe e-mail la adresa office@environ.ro, persoana de contact Adina Ștef.

În speranța unei colaborări benefice ambelor părți, vă mulțumim și vă asigurăm de tot sprijinul nostru.

Cu stimă,

Andrei ORBAN
Președinte,
Asociația ENVIRON

Modelul protocolului de colaborare

Nr inregistrare Beneficiar: ......./…….................

Nr inregistrare ENVIRON: …......./…….................


PROTOCOL DE COLABORARE PRIVIND COLECTAREA DEŞEURILOR ELECTRICE ŞI DE BATERII PORTABILE


Preambul:

În conformitate cu prevederile:

Legii nr. 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Art. 17, alin.(1) si (2) "autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri: a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere";
OUG nr. 5/2015 privind  deurile de echipamente electrice şi electronice, Art. 10, alin (2) si (3) , unităţile administrativ teritoriale asigură colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare;
“Deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE - echipamentele electrice şi electronice constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea  nr.  211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integran din produs în momentul în care acesta devine deu;
Punct de colectare - locaţie ce aparţine Colectorului Autorizat, unde, în virtutea prezentului contract, se colectează şi se depozitează deurile de echipamente electrice şi electronice până la transportul acestora către dezmembratorii/ reciclatorii/ valorificatorii autorizati;
“DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi DEEE de origine comercială, industrială, din instituţii şi din alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare. Deurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării particulare, cât şi de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodării particulare;
Prevederile Art. 91 alin (5) lit.a) pct. 9 şi 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea obiectivelor locale privind pregătirea pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri municipale sau similare generate, Părţile au hotărât de comun acord încheierea prezentului Protocol de colaboare.

1 RŢILE

Asociaţia ENVIRON, cu sediul social în Bucurti, Str. Aromei, nr. 88, Sector 2, înregistrată sub nr. 31/17.09.2007, CUI RO 22484904, tel: 021.528.03.68, fax 021.528.03.68, e-mail: secretariat@environ.ro, reprezentată de Dl. Andrei ORBAN, cu funcţia de Preşedinte, denumită în continuare ENVIRON,

Şi

Primari ……………….....................….. cu sediul social în localitate .................................................. , Str. ……………………. , nr. , înregistrată sub nr. …………...... , CUI ……........  , tel: ............................................. , fax ............................................. , e-mail ............................................. , reprezentată de ............................................. , cu funcţia de ............................................. , denumită în continuare BENEFICIAR.

2 OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1. Obiectul protocolului îl constituie colaborarea părţilor în vederea colectării selective a deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice (definite conform OUG nr. 5/2015).

2.2. Codurile de deşeuri utilizate vor fi:

- 20 01 35* - echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenţi periculi (Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 ** şi notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau altă sticlă activă);
-     20 01 36 - echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35, generate de către BENEFICIAR prin activitatea sa şi colectate separat de restul deşeurilor (conform Legii nr. 211/2011).

2.3. Pentru indeplinirea obiectului protocolului, ENVIROvasigura, cu titlu gratuit, direct sau prin sub-contractori, cel puţin trimestrial sau la comanda scrisă colectarea  deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice (inclusiv deşeuri de baterii şi acumulatori portabili conform HG nr. 1132/2008 ) - minim 80 de kilograme sau  echivalent a minim 2 mc (doi metru cubi) pe bază de Proces Verbal, la adresa din ............................................. , str. ............................................. , nr. ........... , sector/ judeţ ............................ .

Persoana de contact însărcinată din partea BENEFICIARULUI:

Nume:    ...................................................………….  , funcţia: ................................................, telefon: …………….................................., e-mail: ............................................................... .

3 DURATA PROTOCOLULUI

3.1. Durata protocolului este de 1 an începând de la data semnării lui şi se prelungeşte, la expirare, cu perioade de te un an, prin acordul scris al ambelor rţi, exprimat în prealabil cu 30 zile.

4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. BENEFICIARUL are următoarele obligaţii:

a. să depoziteze deşeurile de echipamente electrice şi electronice separat de celelalte tipuri de deşeuri;
b. să nu spargă/ dezasambleze deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
c. se angajează colecteze şi predea către Asociaţia ENVIRON cu o frecvenţă trimestrială sau la nevoie, minim 80 de kilograme de deuri sau echivalent a 2 mc , în vederea ridicării lor, la numărul de telefon cu acces gratuit31.827.00.00, sau la numarul de fax: 021.528.03.70, sau pe e-mail la adresa: logistica@environ.ro.
d. să asigure accesul operatorilor contractaţi de ENVIRON în vederea ridicării deşeurilor.

4.2. ENVIRON are următoarele obligaţii:

a. să ridice şi transporte deurile (direct sau prin sub-contractori), sub condiţia îndeplinirii cantităţii minime de către Beneficiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare cu întocmirea documentelor stipulate în HG nr. 1061/2008, de la punctele de colectare municipale.
b. să se asigure deurile colectate vor fi reciclate de către un reciclator autorizat, în condiţii de calitate cu folosirea celomai bune tehnologii disponibile, toate acestoperaţiunefectuându-se pe cheltuiala Asociaţiei ENVIRON.
c. Să doteze după caz şi funcţie de cantităţile periodic generate infrastructura de colectare de 1-2 mc sau alţi recipienţi predate pe bază de proces verbal valoric către autoritatea locală.

5 FORŢA MAJORĂ

5.1. Niciuna dintre părti nu spunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

6 NOTIFICĂRI

6.1. În accepţiunea părtilor, orice notificare adresa de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului protocol.

6.2. ENVIRON poate trimite pe adresele de contact comunicate de Beneficiar, informări cu privire la modificări de legislaţie relevantă, campanii de colectare, statistici şi rezultate de colectare şi reciclare, precum şi orice alt tip de comunicare legat de activitatea Asociaţiei.

7 CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentuluprotocose facnumai prin act adional încheiat între părţi.

Prezentul protocoreprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegerverbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.2. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi :

- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul protocol;
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului acord;
-  cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul protocol fără acordul celeilalte rţi;
-  în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută in mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

Partea care invo o cauză de încetare a prevederilor prezentului protocol o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi produ efectele.

Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

7.3 Prevederile prezentului capitol nu înlătura răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului limitându-se la obligaţiile legale pe care ENVIRON în calitate de organizație non-profit, operator economic autorizat de către Ministerul Mediului și Pădurilor potrivit prevederilor (OUG nr. 5/2015) HG nr. 1037/2010 art. 7 alin. (7), cu scopul preluării și ducerii la îndeplinire a obligațiilor produtorilor de echipamente electrice și electronice cu privire la gestionarea deurilor din echipamente electrice și electronice (DEEE).

Prezentul protocol a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare din care unul pentru ENVIRON şi unul pentru Beneficiar.

Asociaţia Environ
Andrei Orban
Preşedinte

Beneficiar:Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare