Parlamentul European propune o nouă directivă pentru deșeurile de ambalaje - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Parlamentul European propune o nouă directivă pentru deșeurile de ambalaje

13 June 2018 - 01:05 PM Reciclare & Recuperare

De;eurile din plasticApartenența noastră la marea familie europeană ne aduce pe lângă beneficii și o serie de obligații care nu ar trebui ignorate de nimeni din această țară. Lumea se schimbă în jurul nostru, iar noi ar trebui să ținem pasul cu schimbarea. Parlamentul European a adoptat în data de 18 aprilie anul acesta o rezoluție legislativă pentru o nouă Directivă Europeană privind ambalajele și deșeurile de ambalaje care va modifica în mod semnificativ Directiva 94/62/CE, va aduce noi obiective de reciclare, noi politici, noi reguli și noi obligații privind ambalajele. Vă prezentăm în continuare cele mai importante modificări prevăzute de Parlamentul European pe această temă.  Matei Dumitru

Reciclare pentru susținerea economiei circulare

Asigurarea materiilor prime pentru industrie, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și protejarea mediului sunt obiectivele principale pe care Parlamentul European și le-a propus prin noile modificări legislative. Țintele de reciclare devin și mai ambițioase, iar ambalajele reutilizabile vor fi din ce în ce mai des folosite de cetățenii Uniunii.

Gestionarea deșeurilor va fi îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea oamenilor, pentru a asigura utilizarea prudentă, eficientă și rațională a resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, pentru a spori utilizarea energiei din resurse regenerabile, pentru a crește eficiența energetică, pentru a reduce gradul de dependență a Uniunii față de resursele importate, pentru a crea noi oportunități economice și pentru a contribui la competitivitatea pe termen lung. Utilizarea mai eficientă a resurselor ar aduce economii nete substanțiale întreprinderilor, autorităților publice și consumatorilor din Uniune, reducând în același timp emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră.

Obiectivele stabilite în Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la valorificarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje vor fi modificate, sporind reciclarea deșeurilor de ambalaje astfel încât aceasta să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară.

Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca statele membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a încuraja creșterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piață și refolosirea ambalajelor.

Aceste măsuri pot include instituirea unor sisteme de restituire a garanției și a altor stimulente cum ar fi stabilirea unor obiective cantitative care să ia în considerare reutilizarea pentru atingerea obiectivelor de reciclare, precum și stabilirea de contribuții financiare diferențiate pentru ambalajele reutilizabile în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor pentru ambalaje. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a stimula folosirea ambalajelor reutilizabile și pentru a reduce consumul de ambalaje nereciclabile și de ambalaje excesive.
Deoarece reutilizarea implică evitarea introducerii pe piață a unor ambalaje noi și diminuarea volumului de deșeuri de ambalaje generate, ambalajele de vânzare reutilizabile care sunt introduse pe piață pentru prima dată și ambalajele din lemn reparate în vederea reutilizării vor fi luate în considerare în scopul atingerii obiectivelor privind reciclarea ambalajelor.
Materialele al căror statut de deșeu a încetat și care urmează să fie utilizate drept combustibil sau alt mijloc de generare a energiei, care sunt utilizate pentru rambleiere sau care sunt eliminate ori care urmează să fie utilizate în orice operațiune care are același scop ca valorificarea deșeurilor, alta decât reciclarea, nu vor fi luate în calcul în vederea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea, iar stabilirea unor obiective privind valorificarea și a unor obiective maxime privind reciclarea deșeurilor de ambalaje nu va mai fi necesară.

Deșeurile de ambalaje biodegradabile trebuie să fie de o asemenea natură încât să poată suporta descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât majoritatea composturilor finisate să se descompună în cele din urmă în bioxid de carbon, biomasă și apă. Ambalajele din plastic oxodegradabil nu sunt considerate biodegradabile.

Deşeurile municipale

Fonduri europene pentru prevenirea generării, pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor

Indiferent dacă sunt aruncate în orașe, în mediul rural, în râuri și mări sau în altă parte, gunoaiele au un impact negativ direct și indirect asupra mediului, bunăstării cetățenilor și economiei, iar costurile de curățare reprezintă o povară economică inutilă pentru societate. Noua directivă va impune fiecărei țări să ia măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor impuse.

Statele membre vor fi obligate să introducă stimulente economice și alte măsuri pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, care să urmărească reducerea la minimum a impactului asupra mediului al ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje din perspectiva ciclului de viață al acestora, luându-se în considerare beneficiile utilizării de materii prime biologice și de materiale adecvate pentru reciclarea multiplă.

Măsurile de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la beneficiile care decurg din folosirea de ambalaje realizate din materiale reciclate contribuie la extinderea sectorului reciclării pentru deșeurile de ambalaje. În cazul în care ambalajele de unică folosință sunt indispensabile pentru a garanta igiena alimentară, sănătatea și siguranța consumatorilor, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a asigura reciclarea acestor ambalaje.

Sprijinirea unei bioeconomii sustenabile va contribui la reducerea dependenței Uniunii de importurile de materii prime. Ambalajele din materiale biologice reciclabile și ambalajele compostabile biodegradabile ar putea reprezenta o oportunitate de promovare a surselor regenerabile pentru producția de ambalaje, atunci când acest lucru este benefic din perspectiva ciclului de viață.

Creșterea suplimentară a obiectivelor stabilite în Directiva 94/62/CE privind reciclarea deșeurilor de ambalaje va aduce beneficii de mediu, economice și sociale clare. Fiecare țară ar trebui să se asigure că materialele valoroase din punct de vedere economic pe care le conțin deșeurile sunt valorificate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor astfel cum este stabilită în Directiva 2008/98/CE și să le reintroducă în economia europeană, realizându-se astfel progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Comunicării Comisiei din 4 noiembrie 2008 referitoare la „Inițiativa privind materiile prime: satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și locurilor de muncă în Europa“ și crearea unei economii circulare.

Deşeuri

Multe state membre, printre care și România, nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionarea deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective clare de politică pe termen lung pentru a evita blocarea materialelor reciclabile la nivelurile inferioare ale ierarhiei deșeurilor.

În elaborarea planurilor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura specifică, statele membre vor trebui să utilizeze judicios fondurile, inclusiv prin finanțările Uniunii, tratând cu prioritate prevenirea generării, reutilizarea și reciclarea, în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

Noi scheme, noi ținte, noi reguli

Schimbări majore sunt de așteptat în ceea ce privește schemele de responsabilitate a producătorilor, obiectivele de reciclare, modul de raportare, felul în care țările membre își vor putea îndeplini obligațiile.

Obiectivele pentru 2030 referitoare la reciclarea ambalajelor vor fi examinate în vederea menținerii sau, după caz, a creșterii țintelor. În cursul acestei examinări se va acorda atenție fluxurilor specifice de deșeuri de ambalaje, cum ar fi deșeurile provenite din gospodării, deșeurile de ambalaje comerciale și industriale, precum și deșeurilor de ambalaje compozite.
Statele membre vor lua măsuri pentru a promova reciclarea de înaltă calitate a deșeurilor de ambalaje - inclusiv de ambalaje compozite - și pentru a respecta standardele necesare în sectoarele de reciclare corespunzătoare.

Deoarece în general cantitatea și tipul de ambalaje utilizate depind mai curând de alegerile făcute de producător decât de preferințele consumatorului, ar trebui instituite scheme de răspundere extinsă a producătorilor. Schemele eficace de răspundere extinsă a producătorilor pot avea un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea generării de deșeuri de ambalaje și prin sporirea acțiunilor de colectare separată și de reciclare. Deși în majoritatea statelor membre există deja scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru ambalaje, se constată mari deosebiri în ceea ce privește modul în care sunt instituite, eficiența acestora și sfera de responsabilitate a producătorilor. Prin urmare, normele privind răspunderea extinsă a producătorilor prevăzute în Directiva 2008/98/CE ar trebui să se aplice schemelor de răspundere extinsă pentru producătorii de ambalaje.

Noua directivă propune obiective minime de reciclare, cu mențiunea că ele ar trebui reanalizate. Până la 31 decembrie 2025 va fi reciclată cel puțin 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje. Tot până la acest termen se vor îndeplini obiective minime stabilite ca procent din greutate în ceea ce privește reciclarea următoarelor materiale specifice conținute în deșeurile de ambalaje: 50% pentru plastic, 25% pentru lemn, 70% pentru metale feroase, 50% pentru aluminiu, 70% sticlă, 75% pentru hârtie și carton.

Cel târziu până la 31 decembrie 2030 va fi reciclată minimum 70% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje. Până la aceeași dată se vor îndeplini și alte obiective minime stabilite ca procent din greutate privind reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje, și anume: 55% pentru plastic, 30% pentru lemn, 80% pentru metale feroase, 60% pentru aluminiu, 75% pentru sticlă și 85% pentru hârtie și carton.

Greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate se va măsura în momentul în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare, deci la poarta reciclatorului final.

Fiecare țară își va recicla propriile deșeuri

Statele membre vor fi obligate să instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor de ambalaje ce poate consta în registre electronice, în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor triate sau în rate medii ale pierderii de deșeuri sortate pentru diferite tipuri de deșeuri și respectiv în practici de gestionare a deșeurilor.
Cantitatea de materiale din deșeurile de ambalaje care nu mai sunt considerate deșeuri în urma unei operațiuni de pregătire înainte de reprelucrare mai poate fi considerată reciclată doar cu condiția ca materialele în cauză să fie destinate reprelucrării ulterioare în produse, materiale sau substanțe ce vor fi folosite în scopul inițial sau în alte scopuri.

Parlamentul EuropeanMaterialele care au încetat să fie deșeuri și care urmează să fie folosite drept combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei sau care urmează să fie incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate în depozitele de deșeuri nu vor mai fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de reciclare.

Deșeurile de ambalaje trimise către alt stat membru în scopul reciclării nu vor putea fi luate în calcul în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de către statul membru în care deșeurile de ambalaje au fost colectate.

Pe de altă parte, deșeurile de ambalaje exportate din Uniune vor fi luate în calcul în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de către statul membru în care au fost colectate dacă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, exportatorul poate demonstra că transferurile de deșeuri respectă cerințele regulamentului menționat și că tratarea deșeurilor de ambalaje în afara Uniunii a avut loc în condiții care sunt în general echivalente cu cerințele dreptului de mediu relevant al Uniunii.

Raportul de alertă timpurie

Pentru a preîntâmpina posibilele întârzieri ale unor țări membre în aplicarea viitoarei directive, Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu vor întocmi rapoarte privind progresele înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor privind reutilizarea, reciclarea și depozitarea cel târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în dispozițiile respective.
Rapoartele vor include o estimare a gradului de îndeplinire a obiectivelor de către fiecare stat membru, o listă a statelor care riscă să nu îndeplinească țintele în termenele prevăzute însoțită de recomandări corespunzătoare pentru statele membre vizate și exemple de bune practici utilizate în întreaga Uniune care ar putea servi drept orientări pentru îndeplinirea obiectivelor.
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin noua directivă, statele membre vor lua măsurile necesare pentru a garanta că sunt instituite sisteme care să asigure returnarea, colectarea - sau ambele - a ambalajelor folosite și a deșeurilor de ambalaje de la consumator, de la alt utilizator final sau din fluxul deșeurilor pentru a le îndrepta spre cea mai bună alternativă de gestionare a deșeurilor, refolosirea sau valorificarea, inclusiv reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje colectate.

Pentru România, care nu are prea multe șanse de a recicla 65% din ambalajele puse pe piață din moment ce noi abia dacă atingem în prezent pragul de 5%, rezoluția Parlamentului European ar trebui să constituie un îndemn la acțiune pentru toți factorii de decizie, de la președinte și până la primarul ultimei comune. Dar dacă aproape toate recomandările Comisiei Europene au fost până acum neluate în seamă de către autoritățile de la București, este greu de crezut că noua directivă va avea efecte în țara noastră. 

Situaţia deşeurilor municipaleAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare