OUG nr. 74/2018, o ordonanţă de urgenţă pentru salvarea SMID-urilor? - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

OUG nr. 74/2018, o ordonanţă de urgenţă pentru salvarea SMID-urilor?

11 November 2018 - 09:34 AM Reciclare & Recuperare

"Colector"Gestionarea deșeurilor municipale este o mare problemă pentru toate autoritățile locale din România. Sistemele de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) sunt în mare parte nefuncționale, primarii nu sunt interesați mai deloc de acest subiect, iar producătorii își îndeplinesc obligațiile prin contractele pe care le au cu operatorii privați din domeniul deșeurilor. Astfel, se intenționează transferarea contribuției producătorilor către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Un grup de consultanți lucrează în prezent la un document privind modul de aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru proiectele SMID. Vă prezentăm în continuare un rezumat al acestui document.  Matei Dumitru

Aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 care, printre altele, schimbă și modul în care producătorii și organizațiile de transfer de responsabilitate (OTR) își vor putea îndeplini obiectivele de colectare și reciclare a deșeurilor este încă o mare necunoscută nu numai pentru agenții economici vizați, ci și pentru unii dintre cei care vor fi nevoiți să o aplice.

Cu toate că oficialitățile nu au făcut publice până acum măsurile pe care intenționează să le ia, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au loc o serie de întâlniri cu consultanții și cu unii dintre operatorii economici din domeniul gestionării deșeurilor, în care se pune la punct modul în care aplicarea OUG nr. 74/2018 poate veni în sprijinul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor.

Instrucțiuni tehnice pentru aplicarea OUG nr. 74/2018

Nota privind aplicarea OUG nr. 74/2018 pentru proiectele SMID este un document de aproximativ 30 de pagini ce conține capitole distincte privind modul în care aplicarea OUG nr. 74/2028 poate veni în sprijinul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor. În continuare redăm în rezumat o parte din aceste recomandări.

Autoritățile administrației publice locale ale Unităților Administrativ-Teritoriale (UAT), respectiv ale ADI-urilor au obligația să asigure colectarea separată pentru minimum patru fracții: hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată până la 31 decembrie 2020.

Deși actul normativ nu prevede o metodă de calcul a modului de atingere a țintei de 50% conform PNGD 2014 - 2025, la calculul țintei se va aplica metoda 2 din Anexa I din Decizia Comisiei 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Astfel, la calculul procentului, cantitatea de deșeuri pregătită pentru reutilizare și reciclare se raportează la cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv cele din servicii publice.

Contractele de delegare

Contractele de delegare a serviciilor de salubrizare vor include indicatori de performanță și penalități pentru activitățile serviciului de salubrizare. Începând cu anul 2019 se va include în contracte obligativitatea colectării separate a deșeurilor reciclabile în mediul rural, în toate zonele unde există proiecte SMID. Investițiile suplimentare privind îmbunătățirea sistemului de colectare separată vor fi realizate de către autoritățile publice locale (din surse proprii, din fondul de întreținere și dezvoltare sau din alte surse) sau de către operatorul de salubritate. În condițiile în care îmbunătățirea sistemului de colectare separată trebuie realizată pe perioada de derulare a contractului, tariful de salubritate aplicat populației se va putea modifica.

Sistem de colectare separată a deşeurilor

„Plătești pentru cât arunci”

Autoritățile administrației publice locale ale Unităților Administrativ-Teritoriale, respectiv ale ADI-urilor au obligația să implementeze începând cu data de 1 ianuarie 2019 instrumentul economic „Plătești pentru cât arunci“. Conform prevederilor OUG nr. 74/ 2018, implementarea instrumentului se va realiza în baza a cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate şi saci de colectare personalizați.

În vederea conștientizării și stimulării populației pentru a colecta separat o cantitate cât mai ridicată de deșeuri, este recomandat ca populația să plătească numai pentru ridicarea de către operator a deșeurilor reziduale colectate separat, nu și pentru ridicarea deșeurilor reciclabile.

Zona de case

Principalele elemente în baza cărora se recomandă implementarea instrumentului „Plătești pentru cât arunci“ sunt frecvența de colectare și volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Din cauza costurilor (mai ales cele de întreținere) foarte ridicate, nu se recomandă utilizarea sistemelor de cântărire individuală la implementarea acestui instrument. Implementarea instrumentului în zona de case se va realiza fie prin schimbarea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale cu unele mai mici, fie prin scăderea frecvenței de colectare.

Salubritate

Zona de blocuri

În zona de blocuri, implementarea instrumentului se va face prin reducerea numărului de recipiente de colectare a deșeurilor reziduale sau prin scăderea frecvenței de ridicare. În cazul contractelor în derulare este recomandat să se opteze pentru modificarea frecvenței, iar pe măsură ce recipientele de colectare a deșeurilor necesită înlocuire se vor acorda generatorului recipiente cu un volum mai mic.

Contribuția plătită de OTR-uri

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, producătorii de ambalaje au obligația să acopere costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale. Pentru deșeurile de ambalaje de la populație, autoritățile administrației publice locale ale UAT-urilor, respectiv ADI-urilor vor încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile de transfer de responsabilitate, în baza cărora vor avea dreptul de a solicita acestora acoperirea costurilor de gestionare a acestei categorii de deșeuri.

Astfel, OTR-urile au obligativitatea de a asigura costurile nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare. Organizația de transfer de responsabilitate este obligată să plătească costul net pentru gestionarea a jumătate din cantitatea de deșeuri trimisă la reciclare. Dacă însă se realizează analize de compoziție care indică altă pondere a deșeurilor de ambalaje municipale în deșeurile reciclabile municipale, atunci se aplică această pondere și nu cea de 50%.

UAT-urile, respectiv ADI-urile au obligația să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de valorificare materială și energetică a deșeurilor reciclabile (inclusiv deșeuri de ambalaje) și să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață, precum și modalitatea de acoperire a costurilor nete. OTR-ul va avea obligația de a prelua la solicitarea UAT-ului deșeurile de ambalaje colectate și sortate și de a plăti costurile suplimentare pentru valorificare. În acest caz, deșeurile de ambalaje se preiau cu titlu gratuit și OTR-ul devine proprietarul deșeurilor.

Începând cu 1 ianuarie 2019, fiecare UAT parte a proiectului SMID trebuie să aibă încheiat un contract/parteneriat sau altă formă de colaborare cu o organizație de transfer de responsabilitate pentru deșeurile de ambalaje. OTR-ul cu care se încheie contractul/parteneriatul sau altă formă de colaborare va fi acela care are cuprins județul din care face parte UAT-ul în aria geografică în care organizația își desfășoară activitatea, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție de Ministerul Mediului ca urmare a licențierii OTR-urilor.

În contract/parteneriat sau altă formă de colaborare va fi inclusă o prevedere privind mandatarea de către UAT a ADI pentru încasarea sumelor aferente contribuției asigurată de OTR, respectiv de a plăti operatorilor de salubrizare, în numele și pe seama UAT, costurile aferente gestionării deșeurilor de ambalaje municipale valorificate. Valoarea contribuției va fi plătită trimestrial și se calculează pe baza tarifului distinct privind gestionarea deșeurilor reciclabile și a cantităților de deșeuri reciclabile acceptate de către reciclatori și confirmate cu facturi. Tarifele/taxele plătite de utilizatori vor fi revizuite anual, în funcție de valoarea contribuției asigurată de OTR.

În cazul sistemelor cu tarif, contractele de delegare pentru activitatea de colectare și transport sunt încheiate cu ADI. Contractele de delegare se vor modifica prin includerea începând cu anul 2020 a prevederii conform căreia operatorul de colectare și transport va revizui tarifele la utilizatori ținând seama de contribuția plătită de OTR. Revizuirea tarifului rezultă din scăderea costurilor aferente colectării, transportului, stocării temporare și sortării deșeurilor de ambalaje municipale trimise la valorificare.

Aceste costuri se calculează prin înmulțirea tarifului distinct privind gestionarea deșeurilor reciclabile cu jumătate sau, după caz, cu ponderea acestora din cantitatea de deșeuri trimisă la valorificare în anul precedent. ADI va transfera lunar operatorului de salubritate, în numele și pe seama UAT, contravaloarea costurilor de colectare și transport a deșeurilor de ambalaje municipale.

Punct de sortare

Pentru a nu distorsiona rezultatul procedurilor de delegare și pentru ca operatorul stațiilor de sortare să fie protejat în cazul variației semnificative a cantităților de deșeuri reciclabile care asigură inputul instalațiilor, precum și în cazul variațiilor de pe piața de valorificare a deșeurilor reciclabile, fundamentarea tarifului pentru operarea acestor instalații nu trebuie să ia în considerare veniturile rezultate în urma valorificării deșeurilor reciclabile sortate. Acest aspect trebuie avut în vedere la elaborarea/revizuirea documentațiilor de atribuire și la adiționarea contractelor de delegare deja semnate.

Contribuția pentru Economia Circulară

În conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, autoritățile administrației publice locale ale UAT-urilor, respectiv ADI-urilor au obligația să includă începând cu data de 1 ianuarie 2019 în tarifele pentru gestionarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor reziduale „Contribuția pentru Economia Circulară“. Conform anexei nr. 5 a OUG nr. 74/2018, valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare este de 30 de lei/tonă începând cu 2019 și de 80 lei/tonă începând cu 2020.

Fără stații de tratare mecano-biologice (TMB)

În acest caz, colectarea separată se poate realiza astfel: 2 fracții (umedă și uscată); 4 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale); 5 fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeuri verzi și deșeuri reziduale).

Costurile cu „Contribuția pentru Economia Circulară“ care trebuie incluse în tarif sunt doar cele aferente următoarelor cantități:
1. Reziduurile rezultate de la sortarea deșeurilor, până la 25% din intrări. Pentru valori mai mari de 25%, costul cu contribuția se plătește de către operator din surse proprii, neputând fi inclus în tarif;
2. Reziduurile rezultate de la compostarea deșeurilor, până la 5% din input. Pentru valori mai mari de 5%, costul cu contribuția se plătește de către operator din surse proprii, neputând fi inclus în tarif;
3. Deșeurile reziduale colectate și trimise direct la depozitare, până la valoarea rezultată. Pentru valori mai mari decât valoarea rezultată, costul cu contribuția se plătește de către operator din surse proprii, neputând fi inclus în tarif.

Cu stații de tratare mecano-biologice

Deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă) colectate în mod corect (cu un grad de impurificare de maxim 25%) sunt transportate la stația de sortare.

Deșeurile verzi colectate separat în mod corect (cu un grad de impurificare de maxim 5%) sunt transportate la stația de compostare. Deșeurile reziduale colectate separat precum și deșeurile reciclabile, respectiv deșeurile verzi ale căror grade de impurificare în recipientele de colectare depășesc valorile stabilite sunt transportate la instalația de tratare mecano-biologică (TMB).
La depozit ajung reziduurile de la instalațiile de tratare a deșeurilor (sortare, compostare, TMB), precum și deșeurile tratate din instalație TMB (fracție numită uneori și CLO).

Salonta

Costurile cu „Contribuția pentru Economia Circulară“ care trebuie incluse în tarif sunt doar cele aferente următoarelor cantități:
1. Reziduurile rezultate de la sortarea deșeurilor, până la 25% din input. Pentru valori mai mari de 25%, costul cu contribuția se plătește de către operator din surse proprii, neputând fi inclus în tarif;
2. Reziduurile rezultate de la compostarea deșeurilor: până la 5% din input. Pentru valori mai mari de 5%, costul cu contribuția se plătește de către operator din surse proprii, neputând fi inclus în tarif;
3. Reziduurile rezultate de la tratarea mecano-biologică a deșeurilor și fracția tratată mecano-biologic: până la 65% din input. Pentru valori mai mari de 65%, costul cu contribuția se plătește de către operator din surse proprii, neputând fi inclus în tarif.

Deoarece întreaga cantitate de deșeuri colectată este transportată la instalații de tratare, la estimarea tarifului pentru colectarea deșeurilor nu vor fi luate în considerare costurile cu „Contribuția pentru Economia Circulară“. Operatorul de salubritate însă va avea de plată penalitățile propuse a fi incluse în contract pentru nerespectarea indicatorilor de performanță asociați activității. Alte articole in rubrica Reciclare & Recuperare