Procedura de lucru în cadrul programului Rabla 2010 - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Procedura de lucru în cadrul programului Rabla 2010

15 March 2010 - 06:54 PM Reciclare & Recuperare

ecologic

ecologic13_rrOrganizaţia Patronală şi Profesională REMAT ne-a pus la dispoziţie un material pentru clarificarea procedurilor de lucru
în derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2010. Menţionăm faptul că OPP REMAT este singura organizaţie patronală din România care reuneşte cei mai importanţi operatori din domeniul reciclării materialelor.

Pentru respectarea prevederilor legislaţiei actuale privind reluarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2010, se vor avea în vedere următoarele:
1. Conform Ordinului nr. 1683 din 10 decembrie 2009, modificat şi completat de Ordinului nr. 44 din 19 ianuarie 2010, finanţarea acordată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru achiziţionarea autovehiculelor noi se va face în baza tichetelor valorice obţinute de proprietarii persoane fizice şi persoane juridice de la societăţi colectoare, în urma predării spre casare a autovehiculelor uzate.

Tichetele valorice înseriate se predau societăţilor autorizate să colecteze VSU, în urma încheierii de către acestea cu Administraţia Fondului pentru Mediu a unui Protocol de distribuţie a tichetelor valorice.
2. Autovehiculele uzate care fac obiectul programului sunt cele din categoriile de folosinţă M1 şi N1, respectiv:
• M1 - autovehicul destinat transportului de persoane, care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
• N1 - autovehicul destinat transportului de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone.
3. Documente necesare:
a) Documentele pe care proprietarul persoană fizică trebuie să le prezinte pentru obţinerea Certificatului de distrugere şi a tichetului valoric de la un operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, în cadrul programului, sunt următoarele:
- actul de identitate al proprietarului/moştenitorului - original şi copie;
- certificatul de moştenitor, dacă este cazul - original şi copie;
- atunci când certificatul de moştenitor atestă exis-tenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care persoana ce se prezintă în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat este împuternicită să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor co-moştenitorilor în cadrul programului, în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat şi obţinerii tichetului valoric, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un producător validat şi achiziţionării autovehiculului nou - original şi copie;
- certificatul de căsătorie sau documentul care a-testă schimbarea numelui - original şi copie;
- actul care atestă schimbarea adresei de domiciliu - original şi copie;
- certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat - original şi copie;
- cartea de identitate a autoturismului uzat - original şi copie.
b) Documentele pe care proprietarul persoană juridică trebuie să le prezinte pentru obţinerea Certificatului de distrugere şi a tichetului valoric de la un operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a ve- hiculelor scoase din uz, în cadrul Programului, sunt următoarele:
- certificatul de înregistrare fiscală - original şi copie;
- actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să predea spre casare autovehiculul uzat - original şi copie;
- certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat - original şi copie;
- cartea de identitate a autoturismului uzat - original şi copie.
Pentru a beneficia de finanţare în cadrul programului, proprietarul persoană juridică trebuie să figureze în lista proprietarilor înscrişi, listă ce va fi accesibilă colectorului la data publicării pe pagina de internet a  Administraţiei Fondului pentru Mediu care va cuprinde şi informaţii referitoare la numărul de tichete valorice aprobate pentru fiecare proprietar. Prin urmare, în cazul oricărei persoane juridice care intenţionează predarea de autovehicule uzate în scopul obţinerii de tichete valorice, colectorul va verifica includerea în lista proprietarilor înscrişi precum şi numărul de tichete valorice aprobate.
Toate documentele menţionate trebuie prezentate de către proprietar în original şi copie. După confruntarea înscrisurilor, colectorul certifică fiecare exemplar în copie „Conform cu originalul“ şi restituie proprietarului exemplarele originale. Copiile documentelor rămân spre păstrare şi arhivare la colector.
4. La primirea vehiculului uzat şi a documentelor, în mod obligatoriu gestiunea va verifica îndeplinirea următoarelor condiţii:
- existenţa cumulativă a componentelor esenţiale ale autovehiculului: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului precum şi dispozitivul catalizator, dacă acesta a fost prevăzut din fabricaţie (proprietar persoană fizică şi proprietar persoană juridică);
- îndeplinirea condiţiei de vechime a autovehiculului uzat, respectiv minimum 10 ani, prin verificarea anului de fabricaţie (proprietar persoană fizică şi proprietar persoană juridică);
- îndeplinirea condiţiei ca prima înmatriculare în România să fie anterioară datei de 31 decembrie 2006, inclusiv (proprietar persoană fizică şi proprietar persoană juridică);
- corespondenţa între datele înscrise în documentele autovehiculului şi tipul/ categoria de folosinţă (respectiv M1 sau N1), marca vehiculului, seria şasiului/caroseriei şi seria motorului (proprietar persoană fizică şi proprietar persoană juridică);
- corespondenţa datelor înscrise în actul de identitate al proprietarului cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat şi în celelalte documente prezentate (proprietar persoană fizică);
- corespondenţa datelor înscrise în documentul de identificare a proprietarului (dovada personalităţii juridice) cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului şi în celelalte documente prezentate (proprietar persoană juridică);
- actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să predea spre casare autovehiculul uzat (proprietar persoană juridică).
Nu poate fi acceptat în program autovehiculul uzat care nu deţine, cumulativ, componentele esenţiale enumerate mai sus.

Nu poate fi acceptat în program autovehiculul uzat cu certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare modele vechi, radiat de drept prin efectul OUG nr. 189 din 2005, a-probată prin Legea nr. 432 din 2006 (proprietar persoană juridică).
5. După verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere în program, colectorul îi eliberează proprietarului certificatul de distrugere şi tichetul valoric.
6. Colectorul va avea în păstrare un registru de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Conţinutul registrului, modul de completare şi termenul de păstrare se stabilesc prin Protocolul încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
7. Colectorul răspunde pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul Certificatului de distrugere, tichetului valoric distribuit şi registrului de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.
8. Certificatul de distrugere se emite în 2 exemplare originale; un exemplar se păstrează de către operator, iar un exemplar se predă deţinătorului, împreună cu adeverinţa de primire şi plată şi plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului.
9. Certificatele de distrugere şi Adeverinţele de primire şi plată eliberate în cadrul programului primesc numere consecutive, separat de cele eliberate în afara programului, începând de la nr.1. Numerele certificatelor de distrugere eliberate persoanelor juridice vor fi precedate de litera J.
Organizaţia Patronală şi Profesională REMATAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare