Administraţia publică locală trebuie să asigure colectarea separată pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă până în anul 2015 - Reciclare & Recuperare | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Reciclare & Recuperare

Administraţia publică locală trebuie să asigure colectarea separată pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă până în anul 2015

04 February 2014 - 10:44 AM Reciclare & Recuperare

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a publicat la începutul anului pe site-ul instituţiei, pentru dezbatere publică, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Motivaţia acestor modificări legislative invocată de către MMSC este dosarul nr. 5111/13/ENVI, deschis României de către Comisia Europeană în programul EU Pilot, precum și scrisoarea transmisă în data de 21 mai 2013, în care se atrage atenţia că, în urma analizei legislaţiei naţionale de transpunere, un număr de aspecte necesită clarificări suplimentare, iar „Comisia Europeană invită România să îşi ia angajamentul de a efectua modificările legislative necesare, adoptarea măsurii, în regim de urgență, va duce la evitarea declanșării procedurii de infringement, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată“, se arată în preambulul proiectului de ordonanţă de urgenţă.

Statutul deşeului

Proiectul legislativ prevede printre altele modificări cu privire la statutul deşeului. Astfel „anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice definite de Comisia Europeană, potrivit următoarelor condiții:

a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;

c) substanța sau obiectul îndeplinește cerin-țele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor; și

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației.“

Deșeurile încetează să mai fie considerate deșeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare și reciclare prevăzute de Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, ..., Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, ..., Directiva 2002/  96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, ..., Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, ..., precum și de alte acte normative care prevăd obiective de valorificare și reciclare, atunci când sunt îndeplinite cerințele privind reciclarea sau valorificarea din respectivele acte legislative.

În lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, luând în considerare jurisprudența aplicabilă, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului, prin ordin al ministrului stabilește criterii de determinare a condițiilor în care un anumit deșeu încetează să fie considerat ca atare.

Şi în privinţa clasificării deşeurilor au fost aduse modificări, astfel articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Clasificarea deşeurilor inclusiv a deşeurilor periculoase și codificarea deşeurilor se fac potrivit Deciziei Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/ CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase.“

La articolul 8 la alin (1) este prevăzut că pentru evidenţa deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri menţionați la art. 49 sunt obligaţi să codifice şi să clasifice fiecare tip de deşeu generat, potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin.(1).

În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc - încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai după efectuarea unei caracterizări a acestuia în baza originii (inclusiv informaţii referitoare la produsele din care au provenit deşeurile), a rapoartelor de încercare şi a altor documente relevante.

Depozit de deşeuri

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri autorităţi publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt obligaţi să clasifice și să codifice potrivit listei prevăzute la alin. (1) al art.7, deșeurile generate de propria activitate specifică, pe baza reglementărilor specifice pentru gestionarea respectivelor deşeuri.

Prin proiectul de ordonanţă se încurajează proiectarea produselor, producerea și comercializarea acestora, pentru a reduce impactul asupra mediului şi generarea de deşeuri în procesul de fabricaţie şi pe perioada de utilizare a produselor şi care să asigure că eliminarea și valorificarea sigură a produselor care au devenit deșeuri respectă prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi ale art. 20 atunci când acestea devin deşeuri.

Ţinte noi

Nu mai târziu de anul 2015 autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării colectării separate pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Proiectul introduce ţinte noi pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor. Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale vor avea următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deșeurilor cum ar fi cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenite din deşeurile menajere şi, după caz, provenite din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală;

Salubritate

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Anexa la Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/ CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase.

Responsabilitatea producătorului

Ordonanţa de Urgenţă reglementează şi domeniul responsabilităţii producătorului. Prin actele normative care transpun directive speciale se poate stabili că responsabilitatea pentru organizarea gestionării deșeurilor reglementate de directivele respective să revină parţial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deșeul și că distribuitorii respectivului produs să împartă această responsabilitate.

Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare, tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49.

Colectarea selectivă a deşeurilor

Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor legale în vigoare naţionale şi internaţionale.

Gestionarea uleiurilor uzate

În sfârşit, prin noul proiect legislativ, se încearcă reglementarea gestionării uleiurilor uzate. Astfel, importatorii și producătorii de uleiuri sunt obligați să asigure gestionarea uleiurilor uzate corespunzător cantităților și tipurilor de uleiuri introduse pe piața națională, în mod individual sau prin terți autorizaţi în acest sens.

Deținătorii de uleiuri uzate au obligația colectării separate a acestora în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din punct de vedere economic, se interzice amestecarea uleiurilor uzate cu caracteristici diferite, precum și amestecarea uleiurilor uzate cu alte alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor.

Recuperarea uleiului uzat

Deținătorii de uleiuri uzate au obligația să asigure prin mijloace proprii sau să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea acestora.

Organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate se stabilește, prin hotărâre a Guvernului sau acord voluntar încheiat de autoritatea competentă de protecție a mediului cu importatorii și producătorii de uleiuri în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Evidenţa deşeurilor

Toate instalațiile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

Toate autorizațiile integrate pentru operațiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deșeurilor se emit cu condiția ca valorificarea energiei să se realizeze cu eficiență energetică ridicată.

Instalaţiile sau întreprinderile prevăzute la art. 32, operatorii economici care generează mai mult de 5 tone/an deşeuri nepericuloase din activităţi supuse autorizării de mediu potrivit Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, producătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi transport de deşeuri periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi sau brokeri de deşeuri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi dacă este cazul, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare şi să transmită informaţiile anuale agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

Deşeurile municipale

Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară vor încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu persoanele juridice care preiau obligaţiile producătorilor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru fluxurile de deşeuri reglementate prin acte normative care transpun directive speciale.

Manipularea deşeurilor colectate

Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 17, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de deținători legali ai deșeurilor municipale încredințate, organizează în condiţiile legii vânzarea materialelor cu valoare de piață rezultate din colectarea separată/sortarea deşeurilor, iar fondurile obţinute se folosesc exclusiv pentru finanțarea gestionării deşeurilor municipale.

Normele și metodele de calcul stabilite prin Decizia 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11, alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la art. 17 alin. (2) din prezenta lege, se preiau prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării separate a deșeurilor municipale, modalităţile de identificare a recipienților pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi ministrului Administraţiei şi Internelor în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

ecologicAlte articole in rubrica Reciclare & Recuperare