Noi propuneri legislative ale Comisiei Europene referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră - Schimbări climatice | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Schimbări climatice

Noi propuneri legislative ale Comisiei Europene referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră

09 November 2016 - 03:49 PM Schimbări climatice

PoluareComisia Europeană a prezentat pe 20 iulie a.c. o propunere de regulament menit să asigure tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Regulamentul prezintă obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră, vizând sectoarele transporturilor, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, amenajării teritoriului și silviculturii. Concomitent, Comisia a înaintat și o propunere de strategie privind mobilitatea cu emisii scăzute.    Irina Tomșa

Titlul propunerii legislative este „Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre din anul 2021 până în 2030 pentru o uniune energetică rezilientă și respectarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris“.

În text se constată că prin politicile aplicate în prezent nu se poate scădea suficient nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru a atinge obiectivul Uniunii Europene de reducere cu cel puțin 40% față de 1990 până în 2030 și, mai precis, o reducere a GES cu 30% în sectoarele care nu fac obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) față de 2005.

Se impun deci obiective naționale de reducere care să stimuleze dezvoltarea de politici suplimentare, prin care să se obțină reduceri mai mari. Regulamentul definește obiective naționale, în concordanță cu o reducere echitabilă de 30% până în 2030 la nivelul UE în sectoarele care nu fac obiectul ETS față de 2005 și prevede eficiența din punct de vedere al costurilor. Statele membre vor contribui la reducerea totală la nivelul UE în 2030 cu obiective ce variază de la 0% la -40% sub nivelurile din 2005. Reducerile prevăzute prin noul regulament promovează o serie de îmbunătățiri, în special în ceea ce privește clădirile, agricultura, gestionarea deșeurilor și transportul. Toate statele membre sunt vizate, întrucât vor avea responsabilitatea de a decide asupra aplicării măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivului convenit pentru 2030.

Uniunea Europeană (© European Union)Noua strategie

Comisia a prezentat și o strategie privind mobilitatea cu emisii scăzute, pe baza căreia se vor elabora măsuri referitoare la vehiculele cu emisii zero sau scăzute și la combustibilii alternativi cu emisii reduse.

Motivele de bază

Tranziția către o economie circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon este necesară pe de o parte pentru a reduce schimbările climatice periculoase, iar pe de altă parte pentru a crea locuri de muncă, creștere economică și oportunități de investiții pentru generațiile actuale și viitoare - se arată în comunicarea de însoțire a noilor măsuri.

Dacă Uniunea Europeană nu păstrează și nu își valorifică avantajul de a fi prima în promovarea energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice și atunci când concurează pentru dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon la nivel global, alte regiuni vor face acest lucru.

Se prevede că modelul economic al Europei se va schimba. Este responsabilitatea comună a statelor membre de a se asigura că tranziția este echitabilă, bazată pe solidaritate, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. Strategia-cadru pentru o uniune energetică își aduce contribuția la atingerea acestui obiectiv.

Pe cine se bazează UE

Mobilizarea din perioada premergătoare Conferinței de la Paris privind schimbările climatice a arătat cât de importanți sunt actorii nestatali ca factori de progres.

Uniunea Europeană se așteaptă la acțiuni din partea întreprinderilor, fermierilor, cercetătorilor, investitorilor, educatorilor și partenerilor sociali, dar nu numai. La rândul său, UE are responsabilitatea de a stimula acțiunile acestora, creându-le un mediu favorabil și măsuri de încurajare. Uniunea sprijină acțiunile întreprinse de orașele europene, care se numără printre cei mai dinamici și inovatori factori de aplicare a conceptelor economiei circulare și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, depășind deseori ambițiile naționale. Comunitățile rurale sunt la fel de importante prin rolul lor esențial în furnizarea de resurse naturale durabile și în protejarea mediului.

Combaterea schimbărilor climatice: de la provocare la oportunitate

Uniunea Europeană vrea să mențină impulsul pozitiv de care se bucură în prezent acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel global. Nicio regiune nu este izolată atunci când se confruntă cu amenințarea efectelor catastrofale ale schimbărilor climatice. Liderii G7 s-au angajat să accelereze tranziția către un sistem energetic care să permită decarbonizarea economiei globale și vor să stabilească un termen pentru eliminarea majorității subvențiilor pentru combustibili fosili, promițând să sisteze sprijinul guvernamental pentru cărbune, gaze și petrol până la sfârșitul anului 2025.

Ratificarea Acordului de la Paris de către Uniunea Europeană

Orașele din UE vor juca un rol crucial într-o nouă coaliție a orașelor din întreaga lume, ceea ce ar putea constitui o oportunitate de a continua la nivel internațional combaterea schimbărilor climatice pe care o duc la nivel local. Conștientizarea din ce în ce mai mare a necesității de a aborda urgent legătura dintre schimbările climatice și securitate a fost reafirmată în planul de acțiune din acest an cu privire la politicile Uniunii Europene din domeniul climei.

Uniunea Europeană are potențialul de a transforma provocarea schimbărilor climatice într-o oportunitate. La nivel global, Europa este lider în dezvoltarea de tehnologii și servicii inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon, nu doar în sectorul energetic, ci și în industrie, construcții și transporturi, iar aceas-ta este o poziție pe care trebuie să și-o păstreze. E nevoie ca statele membre să facă în continuare eforturi pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a dobândi competențe adaptate la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, să investească în viitor și să ajute industria să facă față tranziției.

Angajamentele tranziției

Uniunea Europeană și-a asumat în octombrie 2014 un obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Ținta se înscrie pe o linie eficientă din punct de vedere al costurilor pentru atingerea obiectivului pe termen lung al UE privind clima și a devenit baza pentru angajamentul internațional al UE în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, urmând să fie realizată în mod colectiv de toate statele membre.

Pentru a demara punerea în aplicare a acestui angajament, Comisia a prezentat în iulie 2015 o propunere de reformare a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, astfel încât aceasta să corespundă scopului urmărit și să atragă investiții după 2020 în sectorul industrial și cel energetic. Parlamentul European și guvernele statelor membre trebuie să facă tot posibilul pentru a adopta rapid această propunere. Noul regulament abordează și alte elemente principale ale economiei care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice: sectoarele construcțiilor, transporturilor, deșeurilor, agriculturii, precum și cel al exploatării terenurilor și al silviculturii.

Echitate și solidaritate în stabilirea obligațiilor fiecărui stat

Pentru a asigura echitatea și solidaritatea, Comisia propune obiective naționale diferențiate de reducere a emisiilor pentru 2030, care iau în considerare produsul intern brut al fiecărui stat membru. Obiectivele stabilite pentru statele mai bogate sunt apoi ajustate, pentru a ține cont de raportul cost-eficiență.

O lume în schimbare

În plus, propunerea creează un sistem flexibil, în cadrul căruia statele membre pot reduce emisiile în comun, în mai multe sectoare și treptat, în funcție de structura diferită a economiilor naționale. Regulamentul va permite schimbul de cote de emisii între state sau elaborarea de proiecte pentru reducerea emisiilor în alte state membre. Astfel, se permite ca fluxurile de investiții să ajungă în zonele din UE care au cea mai mare nevoie de ele pentru a-și moderniza economia și unde vor aduce cele mai mari beneficii cu cele mai scăzute costuri.

Pentru a facilita și mai mult conformitatea, statele membre care trebuie să suporte costuri proporțional mai mari pentru a-și îndeplini obiectivele pot opta să transfere o parte a certificatelor care le-au fost alocate în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii pentru a-și compensa emisiile din alte sectoare.

Exploatarea terenurilor și silvicultura

Este pentru prima dată când sectorul exploatării terenurilor și cel al silviculturii sunt incluse în cadrul politicilor UE privind energia și clima. Comisia propune menținerea echilibrului între sporirea stimulentelor pentru captarea dioxidului de carbon și reducerea emisiilor din soluri și păduri și necesitatea de a menține integritatea de mediu a cadrului UE de politici privind clima, astfel încât să se stimuleze reducerea emisiilor în sectoarele construcțiilor, transporturilor și agriculturii.

Regulamentul propus prevede norme mai riguroase de contabilizare referitoare la terenuri, exploatarea terenurilor și silvicultură.

Întrucât managementul forestier reprezintă principala sursă de biomasă pentru producția de energie și de lemn, normele de contabilizare mai riguroase vor oferi o bază solidă pentru politica europeană în materie de energii regenerabile și pentru dezvoltarea în continuare a bioeconomiei după 2020.

Karmenu Vella, comisar european pentru Mediu, Afaceri Maritime şi PescuitTransporturile

Având în vedere importanța transporturilor pentru emisiile din UE, Comisia a prezentat o strategie privind mobilitatea cu emisii reduse care identifică pârghiile esențiale în domeniul transporturilor, inclusiv măsuri privind vehiculele cu emisii scăzute și cu emisii zero și energiile alternative cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Strategia subliniază necesitatea de a valorifica la maximum sinergia dintre sistemul de transport și cel energetic.

Clădirile

Comunicarea de însoțire a noilor propuneri legislative precizează că în ce pri-vește clădirile, Comisia revizuiește cadrul actual al UE pentru eficiența energetică și va prezenta propuneri în cursul acestui an, inclusiv cu privire la modalitatea de a atrage finanțare pentru renovarea clădirilor. Comisia Europeană va finaliza anul acesta un protocol de reciclare voluntară pentru deșeurile din construcții și demolări.

Agricultura

Având în vedere domeniul de aplicare mai limitat pentru reducerea emisiilor în sectorul agriculturii și în cel al exploatării terenurilor, propunerea privind exploatarea terenurilor și silvicultura va crea stimulente suplimentare pentru captarea carbonului în cadrul activităților conexe. Politica agricolă comună reformată oferă diferite instrumente și măsuri în cadrul celor doi piloni ai săi pentru promovarea acțiunilor destinate combaterii schimbărilor climatice. Se apreciază că revizuirea politicii europene privind utilizarea îngrășămintelor va contribui la reducerea emisiilor provenite de la îngrășămintele sintetice și cele minerale.

Poluare

Deșeurile

După agricultură, sectorul deșeurilor este al doilea mare generator de gaze cu efect de seră, altele decât dioxidul de carbon. Se preconizează că două directive pentru care Comisia a propus revizuiri anul trecut, respectiv directiva-cadru privind gestionarea deșeurilor și în special directiva privind depozitele de deșeuri, vor contribui semnificativ la reducerea emisiilor provenite din deșeuri.

Economia circulară

Economia circulară are un rol important în sectoarele reglementate de noile prevederi, dar și în cele care nu intră sub incidența acestora. Există o legătură directă între cantitatea de materii prime utilizate, energia necesară și emisiile de gaze cu efect de seră. UE a reușit să își separe creșterea economică de creșterea emisiilor de dioxid de carbon, însă nu a reușit să facă același lucru și în ce privește utilizarea materialelor și utilizarea eficientă a resurselor.

Pentru un mediu curat

Comisia a prezentat anul trecut un pachet ambițios privind economia circulară pentru a aborda această provocare. Acțiunile propuse stimulează intensificarea reciclării și reutilizării, valorificarea și utilizarea la maximum a tuturor materiilor prime, produselor și deșeurilor.

Miguel Arias Cañete,  comisar european pentru Mediu şi EnergieCercetare, inovare, competitivitate

Pentru a valorifica oportunitățile inovării ca factor esențial în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a maximiza impactul fiecărui euro investit, Comisia intenționează să prezinte în cursul acestui an o strategie integrată privind cercetarea, inovarea și competitivitatea în cadrul uniunii energetice.

Acțiunile concrete din cadrul viitoarei strategii ar intenționa să sprijine în mod direct îndeplinirea obiectivelor climatice și energetice ale Europei și să contribuie la modernizarea și competitivitatea economiei UE, ajutând-o să își asigure poziția de lider în domeniul tehnologiilor ecologice.

Europa este în prezent cel mai mare finanțator din lume pentru activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei (cu 3,9 miliarde de euro în 2014, reprezentând 36% din total) și ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de cereri de brevet pentru tehnologii cu mare capacitate de atenuare a efectelor schimbărilor climatice (40% din totalul cererilor).

Cu toate acestea, este neexploatat potențialul de dezvoltare din domeniul tehnologiilor energetice ecologice și al vehiculelor cu emisii zero. În alte domenii, inclusiv în cel al tehnologiilor legate de energia din surse regenerabile, UE a început să piardă teren în fața concurenților. Iar dincolo de tehnologii și domenii de inovare specifice, Europa trebuie să își amelioreze capacitatea de a introduce pe piață inovațiile și de a le transforma în succese comerciale.

Reorientarea și intensificarea investițiilor

Reorientarea și intensificarea rapidă a investițiilor private sunt esențiale pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru evitarea blocajelor legate de infrastructura și activele cu emisii ridicate.

În UE se fac deja eforturi pentru alinierea investițiilor private la obiectivele climatice și la cele referitoare la utilizarea eficientă a resurselor, atât prin politici, cât și prin investiții publice.
Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii stabilește un preț pentru emisiile de dioxid de carbon. Pentru sectoarele care nu sunt reglementate de această schemă, politicile fiscale ale statelor membre sunt un alt mijloc de a crea stimulente.

Inițiativa privind uniunea piețelor de capital abordează importanța investițiilor durabile și pe termen lung pentru dezvoltarea competitivității UE și încurajarea trecerii la o economie eficientă din punct de vedere al resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Apariția recentă a obligațiunilor ecologice poate contribui și ea la direcționarea fluxurilor de capital către investiții cu emisii scăzute.

Concluziile autorilor

Noua propunere de regulament în domeniul politicilor climatice și propunerea de anul trecut de reformare a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii trebuie să fie abordate cu prioritate de Consiliul și Parlamentul Uniunii Europene.

Statele membre au început deja să își pregătească strategiile în materie de energie și schimbări climatice pentru perioada de după 2020. Noul regulament le oferă gradul necesar de claritate și instrumentele adecvate, permițându-le în același timp să continue ratificarea la nivel național a Acordului de la Paris în domeniul schimbărilor climatice. Fiecare țară trebuie să utilizeze la maximum mediul favorabil promovat de UE pentru tranziția cât mai ușoară și echitabilă către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Alte articole in rubrica Schimbări climatice